Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AİLE İÇİ İLETİŞİMİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN BİREYLERİN İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF GROUP COUNSELING FOR IMPROVING FAMILY COMMUNICATION ON COMMUNICATION SKILLS LEVELS OF INDIVIDUALS )

Author : Seda SEVGİLİ KOÇAK   - Mehmet GÜVEN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 807-816
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, aile içi iletişimi geliştirmeye yönelik hazırlanan grupla psikolojik danışma programının etkisini incelemektir. Araştırma, deney ve kontrol gruplu ön test-son test kullanılan yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Polatlı ilçesinde bir ilkokulda eğitim-öğretime devam eden öğrenciler ve bu öğrencilerin anneleri oluşturmaktadır. Katılımcı sayısı, 12 deney ve 12 kontrol grubu olmak üzere 24 veli ve 24 öğrencidir. Araştırma verileri, “Kişisel Bilgi Formu”, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında toplanan veriler ilişkili ölçümler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; araştırmaya katılan velilerin İletişim Becerileri Ölçeği’nden aldıkları deney öncesi ve deney sonrası puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Elde edilen tüm sonuçlar literatürdeki ilgili araştırma bulgularıyla birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Grupla psikolojik danışma, iletişim becerileri, aile içi iletişim

Abstract

The aim of the current study is to investigate the effect of the group counseling program for improving family communication. This is a quasi-experimental study using pretest-posttest with experimental and control groups. The study group consists of students who continue their education in a primary school in Polatlı district of Ankara province in 2016-2017 academic year and their mothers. The number of participants is 24 parents with 12 experiments and 12 control groups and 24 students. The research data were collected using "Personal Information Form", "Communication Skills Scale" and "Family Relations Scale for Children". Data collected in the study were analyzed by the Wilcoxon Signed Ranks Test for related measures and Mann Whitney U Test. As a result of the analyzes made; It was found that there was a significant difference between the pre-experiment and post-experiment scores of the Communication Skills Scale of the members who participated in the research. All results are discussed with related research findings in the literature and recommendations were made.Keywords
Group counseling, communication skills, family communication

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri