Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNOVASYONUN ŞİRKET PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ: BURSA OTOMOTİV SANAYİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(THE IMPACT OF INNOVATION ON COMPANY PERFORMANCE: A STUDY ON AUTOMOTIVE INDUSTRY IN BURSA )

Author : Ahmet GÜLTEKİN   - Murat ONUK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 939-956
    


Summary

Günümüzde firmalar müşteri beklentilerini takip etmekte ve karşılamakta zorluk yaşamaktadır. Değişen dünya koşulları ile firmaların uzun süre doğal rekabet ortamında rekabetçi pozisyonunda kalabilmeleri ancak performanslarını arttırabilmeleri ile mümkün olmaktadır. Firmaların performanslarını arttırabilmeleri, pazar paylarını koruyabilmeleri ve yeni pazar keşfi yapabilmeleri ise yenilik (inovasyon) ve yenilik yönetimine gerekli önemi vermeleri ile mümkün olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, inovasyonun şirket performansı üzerinde herhangi bir etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Geçerliliği ve güvenilirliği sınanmış olan Gunday ve ark. (2011) tarafından geliştirilen İnovasyon Ölçeği ve Karabağ (2008) tarafından geliştirilen İşletme Performansı Ölçeği bir araya getirilerek yeni bir ölçek ortaya çıkarılmış, çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde bu ikili ölçeği içeren anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Bursa İli’nde otomotiv sanayi sektöründe faaliyet gösteren 59 farklı firmanın toplamda 160 beyaz yaka çalışanı oluşturmaktadır. Gerçekleştirilmiş olan deneysel araştırmanın sonucunda, ulaşılmış olan örneklemde, inovasyonun şirket performansı üzerinde etkisini gösteren iki önemli sonuca ulaşılmıştır: (1) Pazarlama inovasyonunun şirket performansı üzerinde istatistiksel açıdan olumlu etkisi vardır. (2) Süreç inovasyonunun şirket performansı üzerinde istatistiksel açıdan olumlu etkisi vardır. Bu çalışma ile inovasyonun şirket performansı üzerine etkisini ortaya çıkarmak konusundaki mevcut çalışmalar ilerletilerek gelecek araştırmalara katkı sağlanması öngörülmüştür.Keywords
İnovasyon, İnovasyon Yönetimi, Rekabet, Performans, Şirket Performansı.

Abstract

Today, most companies have difficulties in following and meeting customer expectations. In a fast-changing business environment, companies can achieve a sustainable competitive advantage only by increasing their performance. The importance given to innovation and the success of the implementation of innovation management can provide the companies means to improve their performance. The main purpose of this study is to determine whether innovation has any impact on company performance. The Innovation Scale developed by Gunday and his colleagues (2011) and the Company Performance Scale developed by Karabag (2008) are brought together to create a new scale to investigate the relationship between effectiveness of innovation and company performance. As a data collection tool, the researcher used the survey method. The target group decided by convenience is formed by the white-collar employees of companies operating in the automotive industry in the city of Bursa, Turkey. The sample consists of 160 employees from 59 different companies. As a result of the study, for the accessed sample, two important conclusions were obtained which showed the impact of innovation on company performance: (1) Marketing innovation has a statically positive impact on company performance; and (2) Process innovation has a statically positive impact on company performance. With this study, it is envisaged to reveal the impact of innovation on company performance and by bringing the existing research a step further, to contribute to future academic research.Keywords
Innovation, Innovation Management, Competition, Performance, Company Performance.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri