Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞTE İLİŞKİ İSTİKRARI VE DOYUMU: EYLEMLİLİK VE SOSYAL İLGİYE ETKİSİNE İLİŞKİN KURAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
(STABILITY AND SATISFACTION IN TRANSITION TO ADULTS: A THEORETICAL EVALUATION ON THE EFFECT OF ACTION AND SOCIAL INTEREST. )

Author : Nurbanu YILDIZ   - Hasan ATAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 642-651
24    16


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, eylemliliğin ve sosyal ilginin, ilişki istikrarı ve ilişki doyumu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığını incelemektir. Ayrıca eylemliliğin sosyal ilgi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı da incelenecektir. Ek olarak, bu değişkenlerin bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu üzere toplam 399 birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çok-Yönlü Eylemli Kişilik Ölçeği”, “Romantik İlişkilerde Adlerian Sosyal İlgi Ölçeği”, “İlişki İstikrarı Ölçeği” kullanılmıştır. Path modeli ve t-Testi verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Yapısal eşitlik modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu, %39.3’ü erkek (n= 157), %60.7’si (n= 242) kadın olmak üzere toplam 399 birey oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, eylemliliğin (ß= .21, p< .01), sosyal ilginin (ß= .37, p < .01) ilişki doyumu üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal ilginin (ß= -0.15, p< .01)ilişki istikrarı üzerinde negatif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan analiz sonucunda, sosyal ilginin aracılık rolü gözlenmektedir. Eylemliliğin (ß= 0.008, p< .01) sosyal ilgi üzerinden ilişki doyumuna dolaylı etkisinin düşük ve pozitif olduğu bulgusu elde edilmiştir. Eylemliliğin (ß= 0.29, p< .01) ve sosyal ilginin (ß= 0.002, p< .01) toplam etkisi ilişki doyumu ve ilişki istikrarı ile düşük düzeyde pozitif ilişkili bulunmuştur. Araştırmanın analizi sonrasında elde edilen bulgular, alanyazındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
İlişki istikrarı ve doyumu, sosyal ilgi, eylemlilik

Abstract

The main purpose of this study is to examine whether agency and social interest have a significant effect on relationship stability and relationship satisfaction. It will also examine whether agency has a significant impact on social interest. In addition, it is examined whether these variables differ according to some demographic variables. In the study in which the relational screening model was used, a total of 399 individuals constituted the research group. In the research, “Multidimensional Action Personality Scale”, “Adlerian Social Interest Scale in Romantic Relations”, “Relationship Stability Scale” were used as data collection tools. Path model and t-Test are the basic statistics used in the analysis of data. In the study in which the structural equation model was used, the research group consisted of 399 individuals, 39.3% being male (n = 157) and 60.7% (n = 242) being a total of 399 individuals. As a result of the research, it was revealed that agency (ß = .21, p <.01), social interest (ß = .37, p <.01) had a positive and low predictive power on relationship satisfaction. It was revealed that social interest (ß = -0.15, p <.01) had negative and low predictive power on relationship stability. As a result of the analysis, the mediating role of social interest is observed. It was found that the indirect effect of agency (ß = 0.008, p <.01) on social satisfaction was low and positive. The total effect of agency (ß = 0.29, p <.01) and social interest (ß = 0.002, p <.01) was found to be positively associated with relationship satisfaction and relationship stability. Findings obtained after the analysis of the research were compared with the results of the research in the literature.Keywords
Relationship stability and satisfaction, social interest, agency

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri