Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MEDYA OKUR YAZARLIK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARISON OF MEDIA LITERACY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND CLASS TEACHERS )

Author : Bayram KAYA   - Hakan SUNAY  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 766-774
96    113


Summary

Bilgileri ileten barındıran kitap, gazete, dergi, tv, radyo, internet gibi araçlara medya araçları denir. Medya araçlarıyla görsel ve sözel semboller çıkarma yeteneğine medya okuryazarlığı denilmektedir. Günümüzde medya okuryazarlığı bir ders olarak okutulmanın yanında kitle iletişim araçlarını anlamak, bu araçların asıl vermek istediği mesajları anlayabilmek ve yorumlayabilmek adına önemlidir. Türkiye’de ve Dünya’da yapılan pek çok araştırmalarda öğretmen adaylarının lisans döneminde medya okuryazarlığı dersini almaları önemli ve gerekli görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın amacı beden eğitim öğretmenlerinin medya okuryazarlık düzeyi ile sınıf öğretmenlerinin medya okuryazarlık düzeyinin karşılaştırılarak beden eğitimi öğretmenlerinin medya okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada betimsel tarama (survey) yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada “Medya Okuryazarlık Düzey Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Karaman ve Karataş (2009)’da geliştirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı 0.84 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Kırşehir ilinde görev yapan beden eğitimi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini medya okuryazarlık düzeyine ilişkin tesadüfî örneklem yöntemiyle seçilen gönüllü 317 öğretmen oluşturmaktadır. Sonuç olarak; kadınlarda medya okuryazarlık düzeyi daha yüksektir, mesleki kıdem arttıkça medya okuryazarlık düzeyi artmaktadır, Bilgisayara sahip olma ve bilgisayarı kullanma süresi arttıkça medya okuryazarlık seviyesi artmaktadır. Haftalık gazete okuma sıklığı medya okuryazarlığı etkileyen unsur olarak görülmektedir. Sınıf öğretmenlerin beden eğitimi ve spor branşı öğretmenlerine göre medya okuryazarlık seviyeleri daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Medya Okuryazarlık, Sınıf Öğretmeni, Beden Eğitimi

Abstract

Tools such as books, newspapers, magazines, TV, radio, internet that host the information are called media tools. The ability to produce visual and verbal symbols with media tools is called media literacy. Today, media literacy is not only taught as a lesson, but also it is important to understand mass media, to understand and interpret the messages that these tools intend to give. license period to take the media literacy course for teachers in many researches conducted in Turkey and in the world were considered important and necessary. In this context, the aim of the study is to compare the media literacy level of physical education teachers and the media literacy level of classroom teachers and to determine the media literacy levels of physical education teachers. Descriptive survey method was used in this research. "Media Literacy Leveling Scale" was used in the research. The scale was developed in Karaman and Karataş (2009). The reliability coefficient of the scale was calculated as 0.84. The universe of the research consists of physical education and classroom teachers working in Kırşehir in the 2018-2019 academic year. The sample of the study consists of 317 volunteer teachers selected by random sampling method on the level of media literacy. As a result; media literacy level in women is higher, media literacy level increases as professional seniority increases, media literacy level increases as time to own and use computers increases. The frequency of reading weekly newspapers is seen as the factor affecting media literacy. It was concluded that the classroom literacy levels of classroom teachers are higher than the teachers of physical education and sports branches.Keywords
Media Literacy, Class Teacher, Physical Education

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri