Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


112 ACİL SAĞLIK HİZMETİ ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: ÇANAKKALE İLİ ÖRNEĞİ
(THE VIEWS OF 112 EMERGENCY MEDICAL PERSONNEL ON OCCUPATIONAL HEALTH AND OCCUPATIONAL DISEASES: CASE OF ÇANAKKALE PROVİNCE )

Author : Ayşin AŞKIN   - Ayten DİNÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1104-1111
24    14


Summary

Bu çalışmanın amacı hastane öncesi alanda çalışan 112 acil sağlık hizmeti çalışanlarının iş sağlığı ve meslek hastalıklarına yönelik görüşlerini incelemektir. Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın örneklemini Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü 112 ambulans istasyonlarında çalışan 204 kişi oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik dağılımları ve ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmada sağlık çalışanlarının %35,8’i Paramedik, %29,4’ü Acil Tıp Teknisyeni, %70’i 20-30 yaş grubunda, %40,2’si 1-5 yıldır çalışmaktadır. Katılımcıların %94,6’sının rutin sağlık taramalarını yaptırdığı, aşılardan en fazla hepatit B (%84,8) ve tetanoz aşısı (%68,6) oldukları saptanmıştır. Katılımcıların %60,3’ünün meslek hastalığı şikâyetleri olduğu, bunların; %58,5’i bel-kas ağrısı, %18,7’si stres, %8,1’i varis, %7,3’ü ise uyku düzensizliği ve beslenme bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Meslek hastalığı şikâyetleri çoğunlukla 1-5 yıl arasında çalışanlarda görülmektedir (p<0.05). Sağlık çalışanlarının %82,4’ü iş sağlığı güvenliği konusunda hizmet içi eğitim almıştır. Kişisel kuyucu ekipmanlardan en fazla eldiven ve maske kullanılmaktadır. Çalışanların % 66,5’i İstasyon içerisinde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirler alındığını düşünmektedir. 112 sağlık çalışanlarının meslek hastalığı şikâyetleri fazladır, aşılanma ve kişisel koruyucu ekipman kullanım oranları da istenilen düzeyde değildir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet içi eğitimlere önem verilmesi gerekmektedir.Keywords
112 Sağlık Çalışanı, Meslek Hastalığı, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Abstract

The aim of this is to examine the views of 112 emergency medical personnel, who provide the pre-hospital emergency healthcare, regarding occupational health and occupational diseases. Sample of this descriptive study consisted of 204 people who were working at 112 ambulance stations of Provincial Directorate of Health of Çanakkale. The data were collected using a questionnaire prepared by the researcher in line with the literature. Number, percentage distribution, and chi-square test were used to assess the data. In the study, it was determined that 35.8% of the medical personnel were working as paramedics, 29.4% were working as Emergency Medical Technicians, 70% were in the age group of 20 - 30 years, and 40.2% were working for 1-5 years. 94,6% of the participants had routine health screenings and the most common vaccines they had included the Hepatitis B and tetanus vaccines. 60.3% of the participants had complaints of occupational diseases; 58.5% of them reported that they suffered from low back-muscle pain, 18.7% stress, 8.1% varicose vein, and 7.3% sleep disorders and malnutrition. The complaints of occupational diseases were mostly observed in personnel working for 1-5 years (p <0.05). 82.4% of the medical personnel received the in-service training on occupational health and safety. Gloves and masks were the most frequently used personal protective equipment. 66.5% of the personnel thought that the necessary measures for occupational health and safety were taken in the station. The rate of occupational disease complaints among 112 medical personnel was high; rates of routine health screening and personal protective equipment use were not at desired level. In-service training on occupational health and safety should be attached importance.Keywords
112 Medical Personnel, Occupational Disease, Occupational Health and Safety

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri