Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK DİLİ DERSİNDE MOBİL DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI ODAKLI MOTİVASYONLARINA VE MOBİL ÖĞRENME ARAÇLARINI KABUL DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF MOBILE-ASSISTED TEACHING ON SUCCESS-ORIENTED MOTIVATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR ACCEPTANCE LEVELS FOR MOBILE LEARNING TOOLS IN TURKISH LANGUAGE COURSE )

Author : İsmail KARAKUŞ   - Tuğba YANPAR YELKEN - Figen KILIÇ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 754-765
95    82


Summary

Öğrenme sürecinde mobil öğrenme uygulamalarının kullanımı öğrenme ortamlarının işleyişini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu noktada bireylerin teknolojik araçları kullanmaya ne kadar hazır ve motive oldukları ve mobil öğrenme araçlarını kabul düzeyleri büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada mobil destekli öğretimin öğrencilerin başarı odaklı motivasyonlarına ve mobil öğrenme araçlarını kabul düzeylerine etkisinin ‘Edmodo’ uygulamasıyla araştırılması ve konuyla ilgili deney grubu öğrencilerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel verileri elde etmek amacıyla ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desenden, nitel verilere ulaşmak amacıyla da odak grup görüşmesinden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Türk Dili dersini alan 1.sınıf üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmada mobil destekli öğretimin öğrencilerin hem başarı odaklı motivasyonlarını hem de mobil öğrenme araçlarını kabul düzeylerini anlamlı şekilde arttırdığı sonucuna ulaşılırken mevcut programın ise anlamlı bir farklılığa yol açmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Mobil Destekli Öğretim, Edmodo, Başarı Odaklı Motivasyon

Abstract

The use of mobile learning applications in the learning process has considerably changed the functioning of learning environments. At this point, the individuals’ readiness and motivation level to use technological tools and their acceptance level for mobile learning tools become important. It was aimed in this study to investigate the effect of mobile-assisted teaching on success-oriented motivations of students and their acceptance levels for mobile learning tools through “Edmodo” application as well as taking the opinions of experimental group students. In order to collect the quantitative data, the pre-test post-test control group quasi-experimental design was employed while the focus group interview was used to obtain the qualitative data. The study group consisted of 1st grade university students who take Turkish language course. In the study, it was concluded that the mobile-assisted teaching (Edmodo) significantly increased both students' motivation and their acceptance level for mobile learning tools; however, it was found out that the current program has not brought about any significant difference.Keywords
Mobile-Assisted Teaching, Edmodo, Success-Oriented Motivation

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri