Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE SÖZ VARLIĞINI ZENGİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ARAŞTIRMA EĞİLİMLERİ
(THE RESEARCH TRENDS OF POSTGRADUATE THESES OF VOCABULARY ENRICHMENT TOWARDS TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Author : Aslı MADEN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 795-806
86    110


Summary

Araştırmada yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili lisansüstü tezlerin tespit edilmesi ve belirli özelliklere göre analiz edilerek araştırma eğilimlerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden betimsel içerik analizine göre yürütülmüştür. Araştırmanın veri kaynağını, YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yapılan tarama sonucunda erişilmiş olan yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirmeye yönelik 75’i yüksek lisans, 15’i doktora olmak üzere 90 lisansüstü tezin hazırlandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili en eski tez çalışmasının 1996, en fazla tezin ise 2019 yılında hazırlandığı belirlenmiştir. Ayrıca, veri kaynağındaki tezlerin daha çok öğretim yöntem, teknik ve teknolojilerini konu edindiği, nitel yaklaşımla desenlediği, verilerin toplanmasında ise dokümanın kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonuçları, yabancı dil olarak Türkçe söz varlığını zenginleştirme ile ilgili tezlerinde var olan durumun belirlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine dair bir eğilimin olduğunu göstermiştirKeywords
Söz varlığı, Yabancı dil, Türkçe, Tez, Eğilim.

Abstract

In the research, it is aimed to determine the research tendencies of the postgraduate theses of vocabulary enrichment towards Turkish as a foreign language. The research was carried out according to descriptive content analysis method was used. The data source of the research consists of postgraduate theses of vocabulary enrichment of Turkish as a foreign in the National Thesis Center. The data source of the research was created by scanning through the National Thesis Center website. The data were evaluated in accordance with the stages of the descriptive content analysis method. As a result of the research, 75 master's and 15 doctoral theses have been reached to vocabulary enrichment of Turkish as a foreign language. It is determined that the oldest thesis study on the subject was prepared in 1996 and the most thesis in 2019. In addition, it was observed that the theses in the data source mostly covered teaching methods, techniques, and technologies, designed with a qualitative approach, and the document was used to collect the data. The results of the research showed that there is a tendency towards determining, evaluating, and improving the situation in their thesis on vocabulary enrichment of Turkish as a foreign language.Keywords
Vocabulary, Foreign language, Turkish, Thesis, Tendency

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri