Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA SORUMLULARININ RASYONEL OLMAYAN KURUMSAL SATIN ALMA DAVRANIŞINA YÖNELİK BİR ÖLÇEK ÇALIŞMASI
(DEVELOPING A SCALE FOR UNDERSTANDING THE IRRATIONAL CORPORATE BUYING DECISIONS OF INDUSTRIAL BUYERS )

Author : Alişan BALTACI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Business-Economics-Tourism-Social Work (71)
Page : 866-876
25    9


Summary

Pazarlama faaliyetleri üreticiden tüketiciye olduğu gibi tedarikçiden üreticiye doğru da akış göstermektedir. Temelde alım kararlarını verenler her ne kadar tüzel kişi gibi görünseler de sonuçta gerçek kişilerdir ve her zaman tutarlı olmaları beklenemez. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı endüstriyel satın alma yetkililerinin rasyonel olmayan satın alma kararı verme motivasyonlarını anlamak ve bunlara dair bir ölçme aracı oluşturmak olarak belirlenmiştir. Ölçme aracının oluşturulabilmesi için önce yarı yapılandırılmış görüşmeler ile nitel veri toplanmış, ardından ölçme aracının oluşturulabilmesi için bir soru formu oluşturulmuş ve dağıtılmıştır. Faktör, doğrulayıcı faktör ve güvenilirlik analizleri nitel verilere uygulanan frekans analizi neticesinde nicel bir veri formu oluşturulmuş ve satın alma yetkililerinden veri toplanmış; bu veriler frekans, faktör ve güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler neticesinde 5 boyuttan oluşan 18 soruluk bir ölçme aracı ortaya çıkmış olup aracın açıkladığı toplam varyans %64,714 olup Cronbach Alpha değeri 0,857’dir. Ayrıca rasyonel olmayan endüstriyel satın alma kararlarının büyük bölümünün ortak akılla satın alma merkezlerinde gerçekleştiğini söylemek de mümkündür.Keywords
Endüstriyel Satın Alma, Endüstriyel Alıcı, Tutarsızlık, İrrasyonel, Davranış, Tüketici Davranışı

Abstract

Marketing activities are running through suppliers to producers as well as producers to end users. Basicly the industrial buying decision makers seems as instutitions but in practice they are all real people and they can’t be expected to be rational every time. Thus, the purpose of this study is understanding the motives of such irrational decisions and forming a scale for evaluating the irrational buying decisions of industrial buyers. For achieving this; qualitative data collected by applying semi structured interviews based on the literature. Then a draft survey form has been established and sent to industrial buying professionals. Frequency, factor and reliability analysis has been applied on the collected data and the final form of the questionnaire has been achieved which consists of 18 questions and 5 dimensions with 0,857 Cronbach’s Alpha value and 64,714% total variance explained. It can also be said that most of the irrational buying decisions are made by a collective decision making process in buying centers.Keywords
Corporate Buying, Industrial Buyer, Irrational, Inconsistency, Behavior, Consumer

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri