Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RİSKLİ DAVRANIŞLAR: İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ETKİSİ
(RISKY BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS: THE EFFECT OF INTERNET ADDICTION AND NEED FOR COGNITIVE CLOSURE )

Author : Gizem YAZGAN   - Hasan ATAK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 632-641
36    16


Summary

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin riskli davranışlarının, internet bağımlılığı ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı ile ilişkisini incelemektir. Verilerin toplanması için amaçlı örneklem kullanılmıştır ve örneklemi Kırıkkale Üniversitesi’nde öğrenim gören, 190 kadın (%56,4), 145 erkek (%43,0) ve 2 belirtmemiş (%0,6) olmak üzere toplam 337 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın yürütülmesinde ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır ve veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Riskli Davranışlar Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı ve ilişkisiz örneklemler t testi, tek yönlü varyans analizi, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların riskli davranışlar ve bilişsel tamamlanma ihtiyacı; cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermekte, yaş ve yetişkinliğe geçiş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. İnternet bağımlılığı ise cinsiyet, yaş ve yetişkinliğe geçişe göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Katılımcıların internet bağımlılığı ve bilişsel tamamlanma ihtiyacının riskli davranışlar üzerindeki etkisine ait analizler incelendiğinde riskli davranışlar ve internet bağımlılığı arasında olumlu ve düşük düzeyde bir ilişkinin (r=0.33) olduğu, riskli davranışlar ile bilişsel tamamlanma ihtiyacı arasında ise olumsuz ve düşük düzeyde bir ilişkinin olduğu (r=-0.21) bulgusu elde edilmiştir. Araştırma sonucunda internet bağımlılığının riskli davranışlar üzerinde önemli bir yordayıcı olduğu, bilişsel tamamlanma ihtiyacının ise önemli bir yordayıcı olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın analizi sonucunda elde edilen bulgular alan yazındaki araştırma sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmıştır.Keywords
Riskli Davranışlar, İnternet Bağımlılığı, Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of internet addiction and need for cognitive closure on risky behaviours of university students. In order to gather the data, purposeful sampling used in the research and the sampling group consists of 190 female (%56,4), 145 male (%43,0) and 2 unspecified (%0,6) in total 337 students studying at Kırıkkale University. Relational screening model has been used in conducting the research. In the research, Personal Information Form, Risky Behaviours Scale, Internet Addiction Scale and Cognitive Completion Scale have been used as data collection tools. The data obtained has been analysed with SPSS 25.0 package program and independent samples t test, one way variance analysis, correlation analysis and hierarchical regression analysis. As a result of the research, it was found that the risky behaviours and need for cognitive closure differ significantly by gender however there was not a significant difference by age and adult perceived transition to adulthood. Besides, internet addiction does not differ significantly in terms of gender, age and transition to adulthood. It was obtained that there is a positive and low level relationship (r=0.33) between risky behaviours and internet addiction, and there is a negative and low level relationship between risky behaviours and the need for completion (r=-0.21). As a result of this research, it has been identified that internet addiction is an important predictor on risky behaviours, but need for cognitive closure is not. The findings obtained through the analysis of the research have been discussed by comparing them with the results of the research in the literature. Keywords: Risky Behaviours, Internet Addiction, Need for Cognitive ClosureKeywords
Risky Behaviours, Internet Addiction, Need for Cognitive Closure

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri