Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AHLAKİ KİMLİK VE BİLİŞSEL TAMAMLANMA İHTİYACININ ÇEVRİMİÇİ OYUN BAĞIMLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF MORAL IDENTITY AND NEED FOR COGNITIVE CLOSURE ON ONLINE GAME ADDICTION )

Author : Osman DELİKTAŞ  -  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 575-586
26    12


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, ahlaki kimlik ve bilişsel tamamlanma ihtiyacının çevrimiçi oyun bağımlılığı ile ilişkisini bir model bağlamında incelemektir. Aynı zamanda bağımsız değişkenler olan ahlaki kimlik ve tamamlanma ihtiyacının ilişkisi de incelenmiştir. Ek olarak, çevrimiçi oyun bağımlılığının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmada araştırma grubunu, %42,7’sini erkek (n= 122), %57,3’ünü (n= 164) kadın olmak üzere toplam 286 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeği”, “Ahlaki Kimlik Ölçeği” ve “Tamamlanma İhtiyacı Ölçeği-Kısa Formu” kullanılmıştır. Path modeli, t-Testi ve ANOVA verilerin analizinde yararlanılan temel istatistiklerdir. Araştırma sonucunda, ahlaki kimliğin (ß= .19, p< .01) çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde, tamamlanma ihtiyacının (ß= -.04, p < .01) çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerinde negatif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ahlaki kimliğin de (ß= .07, p< .01) tamamlanma ihtiyacı üzerinde pozitif ve düşük düzeyde yordayıcı gücünün olduğu ortaya çıkmıştır. Ahlaki kimliğin (ß= .19, p< .01) toplam etkisi çevrimiçi oyun bağımlılığı ile düşük düzeyde pozitif ilişkili ve tamamlanma ihtiyacının (ß= .08, p< .01) toplam etkisi çevrimiçi oyun bağımlılığı ile düşük düzeyde negatif ilişkili bulunmuştur. Bulgular genel olarak incelendiğinde ahlaki kimlik ve tamamlanma ihtiyacının çevrimiçi oyun bağımlılığı üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu söylenebilir. Ayrıca, hipotez modelde tanımlanan ilişkilerin de desteklendiği söylenebilir.Keywords
Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı, Bilişsel Tamamlanma İhtiyacı, Ahlaki Kimlik

Abstract

The main purpose of this study is to examine the relationship of moral identity and need for cognitive closure with online game addiction in the context of a path model. At the same time, the relationship between moral identity and need for cognitive closure, which are independent variables, was also examined. In addition, it is examined that whether online game addiction differs according to some demographic variables or not. In the study which is using the relational screening model, the research group consisted of a total of 286 participants, 42.7% being male (n = 122) and 57.3% (n = 164) women. In the research, “Online Game Addiction Scale”, “Moral Identity Scale” and “Need for Cognitive Closure Scale-Short Form” were used as data collection tools. Path model, t-Tests and one way-ANOVA are the basic statistics in this study. As a result of the research, the positive and low level of moral identity (ß = .19, p <.01) on online game addiction, the need for closure (ß = -.04, p <.01) turned out to have a negative and low predictive power on online game addiction. It has been revealed that moral identity (ß = .07, p <.01) has a positive and low predictive role on the need for closure. The overall effect of moral identity (ß = .19, p <.01) is positively associated with online game addiction and the overall effect of the need for closure (ß = .08, p <.01) was found to have negative effect on online game addiction. When the findings are examined in general, it can be said that the effect of moral identity and need for cognitive closure on online game addiction is significant. In addition, it can be said that the relationships defined in the hypothesis model are supported.Keywords
Online Game Addiction, Need for Cognitive Closure, Moral Identity

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri