Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANTALYA’DA BİR İLİM VE İRFAN MERKEZİ: ELMALI
(ELMALI: A SCIENCE AND WISDOM CENTRE IN ANTALYA )

Author : Mehmet ŞAHİN   - Şeref GÖKÜŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1062-1072
26    23


Summary

Her hangi bir muhitin ilim ve irfan muhiti haline gelmesinin temel unsurları olması bakımından bölgede yetişen önemli şahsiyetlerin ve o bölgenin kültürel mirasının tespit edilmesi, oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı; Elmalı’nın eğitim, bilim, kültür ve edebiyatla ilgili tarihi serüvenini inceleyerek, ilim ve irfan havzasına dönüşüm sürecinin ortaya çıkarılması neticesinde ilçenin değerinin belirlenmesidir. Elmalı; Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde varlığını sürdürmüş, pek çok medeniyetten izler taşıyan, vakıfları, medreseleri, tekke ve zaviyeleri, güçlü bir Halvetî ve Bektâşî sufi geleneği ile Anadolu’yu etkileyen önemli bir muhittir. Bu gelenek içerisinde kendi dönemlerinin somut olmayan kültürel mirasını aktaran ve Yunus Emre tarzını devam ettiren hepsi birbirinden kıymetli şairler yetişmiştir. Elmalı Türk-İslam düşüncesini oluşturan, yetiştirdiği önemli şahsiyetlerle Anadolu’yu etkileyen önemli bir ilim, kültür havzası olmuştur. İlçeyi bilim ve irfan merkezi haline getiren bir diğer etken de eğitimdir. Bulunduğu bölgenin eğitim düzeyini gösteren önemli kanıtlar arasında olan Kütüphaneler, içerisinde barındırdığı kitaplardan yola çıkarak, bir ülkenin bilgi kaynakları, bilim alanları, bilginin nasıl kullanıldığı, ülkede hangi görüşlerin hakim olduğu, eserlerin nasıl tasnif edildiği, dünya görüşü, ciltlerde ve sayfalarda kullanılan sanatların estetik değeri, ülkenin kitaba verdiği önem, bölgenin ekonomik ve kültürel seviyesi gibi konulara ışık tutar. Bu çalışmada Antalya’nın kadim Elmalı ilçesinin tarihine kısaca değinildikten sonra bölgede yetişen ilim adamları hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca Elmalı’nın kültür ve medeniyetinin anlaşılabilmesi için sahip olduğu kütüphane mirası farklı açılardan ele alınmış, kitaplar incelenerek içerdikleri konular, kaleme alındığı diller ve yazma kitap sayıları tespit edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Elmalı, İlçe Halk Kütüphanesi, Yazma Eserler, Eğitim, Edebiyat.

Abstract

It is crucial for a place to have important personalities grown in the region and the unearthed cultural heritage to become a science and wisdom centre since they are considered as fundamental features. The present study aims to determine the value of Elmalı district by examining the historical adventure of the district regarding education, science, culture and literature, and revealing its transformation process to the science and wisdom centre. Elmalı district remained in the Roman, Byzantine, Seljuk, Principalities and Ottoman periods, bearing traces from many civilizations, and was an important neighbourhood that influenced Anatolia with its foundations, madrasahs, lodges and zawiyahs, a strong Khalwatiyya and Bektashi Sufi tradition. In this tradition, many significant poets, who conveyed the intangible cultural heritage of their time and maintained the style of Yunus Emre, were trained. Elmalı has become an important science and culture centre that constitutes the Turkish-Islamic thought and influences Anatolia with the important personalities it cultivates. Another factor that makes the district a science and wisdom centre is education. Based on the books contained in the Libraries, which are among the important shreds of evidence showing the educational level of the region, an individual can know the information sources of the country, the fields of science, how the information is used, what views are dominant in the country, how the works are classified, the world view, the aesthetic value of the arts used in the volumes and pages, the importance of the country to the book, the economic and cultural level of the region. In this study, the history of the ancient Elmalı district of Antalya was briefly mentioned at first and then the information was provided about the scientists grew up in the region. Besides, the library heritage it had were handled from different perspectives, the books were examined, it was tried to determine the topics they contain, the languages they have written and the number of writing books to understand the culture and civilization of Elmalı.Keywords
Elmalı, District Public Library, Manuscripts, Education, Literature

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri