Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ÇEVREYİ KİRLETENLERİN HUKUKÎ SORUMLULUĞU
(IN THE COMPARATIVE LAW THE LEGAL RESPONSIBILITY OF THE POLLUTERS )

Author : Mehmet ERGÜN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Theology (71)
Page : 1038-1053
33    17


Summary

İslâm hukukunun hukuk bilimine sunduğu mühim katkılardan biri de “Kusursuz Sorumluluk İlkesi=Sebep Sorumluluğu İlkesi”dir. Zira ilk dönem fıkıh/İslâm hukuku kaynaklarında doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi kirletenlerin hukukî mesuliyetlerine ilişkin olarak birçok zarar örnekleri mevcuttur. İlk dönem fıkıh eserlerinde yer alan çevreyi kirletmeye yönelik olan zarar örnekleri ve oluşan zararın tazmin sorumluluğu, modern hukuk sistemlerinde ancak son zamanlarda kabul görmeye başlamıştır. Örneğin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı’nın (OECD) çevre hukukuna ilişkin olarak benimsediği, “Kirleten öder” prensibinin uluslararası ve ulusal metinlerde yer almaya başlaması ancak 26 Haziran 1972 tarihinde olmuştur. Bu önemli ilkenin açık anlamı şudur: Hakkaniyet ilkesi gereğince, doğrudan veya dolaylı olarak çevreyi kirleten kişiler, oluşan kirliliği -bir başka deyimle vuku bulan zararı- gidermekle yükümlüdür. Bu sebepten dolayı makale konusu oldukça güncel ve önemlidir. Çünkü gelişen sosyal ve iktisadî hayatta çevrenin kirletilmesine ilişkin olarak birçok kirletme ve zarar örneklerine şahit olmaktayız. Bu bağlamda, “Karşılaştırmalı Hukukta Çevreyi Kirletenlerin Hukukî Sorumluluğu” başlığı altında; çevre, kirletmek kavramının kapsamı/içeriği, mesuliyetin şartları, hasarın giderimi, zararın hesaplanması, giderimin biçimi, mala yönelik olarak oluşan zarar, menfaatlere verilen zarar, manevî zarar ve ispat külfeti meseleleri ele alınacaktır.Keywords
Karşılaştırmalı Hukuk, Çevre, Çevre Hakkı, Kirlilik, Zarar, Hukukî Sorumluluk

Abstract

“Absolute Responsibility Principle” is one of the important contributions of Islamic law to the law science. Because, there are many examples of damages related to the civil/legal responsibilities of those who directly or indirectly pollute the environment in the first period fiqh/Islamic law sources. Examples of damage to pollute the environment in the fiqh works of the first period and the responsibility for compensation for damages have only recently been accepted in modern legal systems. For example, the “Polluter Pays” principle, adopted by the Economic Cooperation and Development Organization in relation to environmental law, started to appear in international and national texts only on 26 June 1972. The clear meaning of this important principle is that: Acccording to the principle of equity, people who directly or indirectly pollute the environment are obliged to eliminate the pollution that occurred -in other words, the damage (loss=harm) that occurred-. Because of this reason the topic of the article is quite up-to-date and important. Because we are witnessing many examples of pollution and damage related to environmental pollution in the developing social and economic life. In this context, under the title of “In the Comparative Law the Legal Responsibility of the Polluters”, the environment, the scope/content of the concept of the pollution, the terms of the liability, compensation for loss, calculation of harm, the form of compensation, loss to property, damage to the interests, moral damage and the burden of proof issues will be discussed.Keywords
Comparative Law, Environment, Environmental Right, Pollution, Damage, Legal Responsibility

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri