Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INCLUSIVE EDUCATION: INVESTIGATION OF PROGRAMS IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT, BENEFITS, PROBLEMS AND EQUAL OPPORTUNITY
(KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ: GELİŞİMİ, YARARLARI, KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAĞLAMINDA PROGRAMLARIN İNCELENMESİ )

Author : Davut HOTAMAN   - Berivan BULU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 715-723
108    270


Summary

Eğitim kasıtlı kültürleme sürecidir. Bu süreç, gözünü yaşama açan her bireyin, doğuştan getirdiği yeteneklerini keşfetmesini sağlayarak, içinde bulunduğu toplumda hayatını sürdürebilmesi için gerekli bilgi, beceri, alışkanlık, değer ve tutumları öğretir. Bu donanım, bireyin kendi yaşamının kontrolünü sağlamada, ihtiyaçlarını karşılamada ve toplumda ulaşabileceği bir statüye ulaşmasına yardımcı olur. Dolayısıyla birey, üretkenlik kazanarak, başkalarının yardımı olmaksızın sahip olduğu bilgi ve beceriler sayesinde, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bireylerin üretken olması, başkalarına ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını karşılar hale gelmesi, toplumsal açıdan da istenen bir olgudur. Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan engelli bireylere yönelik gerçekleşen kaynaştırma eğitimi, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimleri açısından önemli gelmelere işaret ederken, aynı zamanda da bireylerin sosyalizasyonu ve toplumsal uyumuna olumlu katkılar sağlamaktadır. Eğitim, bireysel ilgi ve yeteneklerin gelişimini biyolojik sınırlara kadar geliştirme gücüne sahip olmasının yanında, bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlama açısından da önemli işlevlere sahiptir. Özel gereksinimleri olan kaynaştırma eğitimi öğrencilerinin ihtiyaçları, bireyselleştirilmiş eğitim programları sayesinde gerçekleştirilebilir. Kaynaştırma eğitimi henüz istenen yaygınlık düzeyine erişememiş olsa da, engelli bireyler için hayata açılan çok önemli bir kapı olma özelliğine sahiptir. Bu çalışma, alanyazın (literatür) taraması yapılarak kaynaştırma eğitimini, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimini, engelli bireyler açısından yararları, karşılaşılan sorunlar, kaynaştırma eğitiminin fırsat eşitliğine katkıları ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarının kaynaştırma eğitimi açısından önemini kuramsal olarak elmayı amaçlayan bir çalışmadırKeywords
Engellilik, kaynaştırma eğitimi, eğitim programı, fırsat ve imkân eşitliği

Abstract

Education is a deliberate culturing process. This process teaches the knowledge, skills, habits, values and attitudes necessary for each individual who opens his eyes to life, by discovering his inherent talents, to survive in the society he lives in. This equipment helps the individual to control his own life, to meet his needs and to reach a status in the society. Thus, the individual can meet his own needs by being productive without the help of others, thanks to the knowledge and skills he has. It is a socially desired phenomenon that individuals are productive and able meet their own needs without the need for others. While inclusive education aimed at people with disabilities, which has become more mainstream in Turkey, indicates important developments in terms of cognitive, affective and physical development of individuals, it also contributes positively to the socialization and social cohesion of individuals. Education not only has the power to improve the development of individual interests and abilities to biological boundaries, but also has important functions in terms of providing equal opportunities to individuals in education. The needs of inclusive education students with special needs can be realized through individualized education programs. Although inclusive education has not yet reached the desired level of prevalence, it has the feature of being a very important door for individuals with disabilities. By making a literature survey, this study aims to theoretically deal with the development of inclusive education in the world and in Turkey, its benefits for people with disabilities, problems faced during its process, its contributions to opportunity equality and the importance of individualized education for inclusive education.Keywords
Disability, Inclusive Education, Curriculum, Opportunity Equality

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri