Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN VE İLKOKUL SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜSTÜN YETENEKLİLER, ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ VE BİLSEM İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINATION THE VIEWS OF MIDDLE SCHOOL IN FIELD TEACHERS AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS ABOUT GIFTED AND TALENTED STUDENTS, GIFTED AND TALENTED STUDENTS’ EDUCATION AND BILSEM )

Author : Hafize Gamze KIRMIZIGÜL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 786-794
350    129


Summary

Yapılan araştırmada ortaokul branş öğretmenlerinin ve ilkokul sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekliler, üstün yeteneklilerin eğitimi ve BİLSEM ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Malatya ili Battalgazi ilçesine bağlı ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile belirlenmiş 16 branş öğretmeni ve dokuz sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma ilkeleri benimsenerek gerçekleştirilen araştırmada özel durum yaklaşımı deseni kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Bu bağlamda; ortaokul branş öğretmenlerinin çoğunlukla üstün yeteneğin tanımına farklı olma, ilkokul sınıf öğretmenlerinin ise çoğunlukla olağan dışı olma gibi anlamlar yüklediği ve en önemli eksikleri bilgi eksikliği, ve hizmet içi eğitim yetersizliği olarak belirttikleri sonucuna ulaşılmıştır. Her iki gruptaki öğretmenler çoğunlukla BİLSEM’de çalışmak istemediklerini, çocuklarının BİLSEM’de eğitim almasını istemediklerini, BİLSEM’e öğretmen seçiminin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılmadığı ve sürecin hakkaniyete dayalı olarak yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır. Araştırma bağlamında belirtilen sonuçlara göre ilgililere gerekli hizmet içi eğitimler konusunda imkânların sağlanması ve öğrenci, veli ve öğretmenlere gerekli bilgilendirmenin yapılması önerilmektedir.Keywords
Üstün yetenekliler, Üstün yeteneklilerin eğitimi, BİLSEM

Abstract

The study aim to determine the views of middle school in field teachers and primary school teachers about gifted and talented students, their educatin and BİLSEM. The study group of this research comprises of 16 in field teachers and nine classroom teachers working at a middle school and a primary school in Battalgazi county of Malatya province which are determined by using convenience sampling method. In this study carried out by adapting qualitative research principles, data were collected by using special case approch . Collected data were analyzed by the help of using content analysis. With in the scope of definition and features of gifted and talented students, on the definition of being gifted and talented students, while in field teachers mosth attributes to being different and clever, classrom teachers mostly attribute to being extraordinary and asking too much questions. In field teachers and classroom teachers stated that the most important drawbacks are lack of knowledge and lack of in service training. According to the teacher views with in the context of BİLSEM and in the category of working at BİLSEM, both in field teachers and classroom teachers mostly stated that they don’t want to work at BİLSEM. In addition, with in the context of BİLSEM, as part of having education at BİLSEM, both in field teachers and classroom teachers mostly states that they don’t want their childrens have education at BİLSEM. Once and for all, with in the score of BİLSEM, as part of BİLSEM’s shortcomings and suggestions both in field teachers and classroom teachers stated that the teacher selection process is done unfair so it should be more objective.Keywords
Gifted and Talented Students, Gifted and Talented Students’ Education and BİLSEM

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri