Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DERVİŞ MUHAMMED YEMÎNÎ’NİN FAZÎLETNÂMESİ’NDE ON İKİ İMAM’IN YERİ
(THE PLACE OF TWELVE IMAMS IN DERVISH MUHAMMED YEMINI’S FAZILETNAME )

Author : Gökhan ŞENYURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 94-106
170    31


Summary

Alevî-Bektaşî kültüründe Hz. Ali’nin yanısıra On İki İmam’a büyük bir hürmet ve bağlılık gösterilmektedir. Bu değerin sonucunda, gelenek etrafında On İki İmam’ı konu alan birçok şiir türü ortaya çıkmıştır. Bazı şairler düvâzimam veya düvâz denilen müstakil şiirlerde On İki İmam’ı doğrudan övmüşler; bazıları ise kaleme aldıkları uzun soluklu eserlerine dolaylı olarak dahil etmişlerdir. XVI. yüzyıl Alevî-Bektaşî şairlerinden Derviş Muhammed Yemînî de ana teması Hz. Ali’nin erdemleri ve örnek yaşantısı olan Fazîletnâme adlı eserine, On İki İmam olgusunu ele alacak şekilde bazı eklemeler yapmıştır. Bu çalışmada, Fazîletnâme’de geçen ve muhtevası On İki İmam’a ait olan bölümler ele alınmıştır. Bunlar dokuz kısım şeklinde incelenmiş, ilgili beyitlerin tamamı çalışmaya eklenmiş ve bu kısımlarla ilgili olarak bazı gerekli açıklamalar yapılmıştır. Fazîletnâme, şimdiye kadar özellikle Hz. Ali’nin faziletleri, kerametleri gibi yalnızca Hz. Ali temelli incelenmiş olmakla birlikte, aslında bu eserde On İki İmam’a büyük ölçüde yer verildiği de somut olarak görülmektedir. Gerek medhiye şeklinde övgü yollu gerekse Allah’a yakarış anında aracı olarak On İki İmam’ın isimleri tek tek zikredilmiştir. Sonuç olarak da Fazîletnâme’nin asıl konusunun yanında, yine muhtevayı destekleyen öncül bir kavram daha ortaya çıkmıştır.Keywords
Derviş Muhammed Yemînî, Fazîletnâme, Hz. Ali, On İki İmam.

Abstract

Besides Hazrat Ali, respect and loyalty is shown to the Twelve Imams in the culture of Alevi-Bektaşi. As a result of this value, a lot of poems about The Twelve Imams have emerged. Some poets directly praised them in their individual poems named düvazimam or düvaz, some others included indirectly in their long-running works. Dervish Muhammed Yemini who was Alevi-Bektaşi poet in 16th century added the theme of The Twelve Imams in his work named Faziletname that is about Hazrat Ali’s virtues. In this work, it was studied on the parts of The Twelve Imams in Faziletname. These were examined in nine parts, all of the relevant couplets were added to the work and some necessary explanations were stated. Faziletname has been examined based on Hazrat Ali’s virtues, miracles so far, however it is seen that, it was mentioned the topics of The Twelve Imams in this work. The names of The Twelve Imams were mentioned one by one through both as a compliment and the means while invoking Allah. As a result, besides the main theme of Faziletname, it was comen out a notion supporting this content.Keywords
Dervish Muhammed Yemini, Faziletname, Hazrat Ali, The Twelve Imams.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri