Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HELİKOPTER EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARININ BENLİK ALGISI DURUMLARININ KAYGI DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF HELICOPTER PARENTS 'CHILDREN'S SELF PERCEPTIONS ON ANXIETY LEVELS )

Author : Saadet LAPSEKİLİ UYSAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 613-625
18    9


Summary

Bu araştırma, helikopter ebeveynlerin çocuklarının benlik algısı durumlarının kaygı düzeyleri üzerine etkisi incelenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemi Çanakkale ilinde bulunan bir özel okulun ortaokul kademesi 5. Sınıf, 6. Sınıf ve 7. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Araştırmada ölçme aracı olarak, “Algılanan Helikopter Ebeveyn Tutum Ölçeği (AHETÖ)”, “Nasıl Hissediyorum Anketi (Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçekleri)”, “Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21.00 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre ebeveynleri helikopter ebeveynlik özelliği gösteren katılımcıların, benlik algısı durumları ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir. Benlik algısı durumları, kaygı düzeyindeki değişimlerin sadece %3’ünü açıklamaktadır. Katılımcıların 2. ve daha sonradan doğan çocuk olma durumları ve psikolojik destek alma durumları, 1. Doğan katılımcılar ve psikolojik destek almayanlar arasında anlamlı farklılıklar elde edilmesine sebep olmuştur. Bu demektir ki 2. veya daha sonradan doğan çocuk olmak ve psikolojik destek almak katılımcıların hem durumluk hem de süreklilik kaygılarının diğerlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca annelerin babalara göre helikopter ebeveyn olarak algılanma durumları daha fazladır, şeklinde tespit edilmiştir.Keywords
Aile, Tutum, Helikopter Ebeveynlik, Benlik, Kaygı

Abstract

This research was carried out to investigate the effects of helicopter parents' children's self-perception on their anxiety levels. The sample of this research consists of 5th grade, 6th grade and 7th grade students of a private school in the province of Çanakkale. The data of the research were collected in the fall semester of the 2019-2020 academic year. In the research, “Perceived Helicopter Parental Attitude Scale (AHETÖ)”, “How I Feel Questionnaire (State and Trait Anxiety Scales)”, “Self-Perception Profile for Children” and “Demographic Information Form” developed by the researcher were used as measurement tools. The data obtained in the research were analyzed with SPSS 21.00 statistical software. According to the research findings, there was no significant relationship between the self-perception status and anxiety levels of the participants whose parents showed helicopter parenting characteristics. Self-perception states explain only 3% of changes in anxiety level. Participants' second and subsequent child status and psychological support status resulted in significant differences between the participants who were born and those who did not receive psychological support. This means that being a 2nd or later child and receiving psychological support show that participants' state and continuity concerns are higher than others. In addition, it was determined that mothers are perceived as helicopter parents more than fathers.Keywords
Family, Attitude Helicopter Parent, Ego, Anxiety

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri