Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI VE SALDIRGANLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TRABZON ÜNİVERSİTESİ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ
(RELATİONSHİP BETWEEN SELF-ESTEEM AND AGGRESSİON BEHAVIORS OF UNDERGRADUATE STUDENTS; A CASE OF FATIH FACULTY OF EDUCATION, TRABZON UNİVERSITY )

Author : Ayşenur İSKURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 732-743
89    89


Summary

Öğretmen adayı olarak nitelendirilen eğitim fakültesi öğrencilerinin, gelecekte benlik saygıları olan, olumlu tutum ve davranışları olan birer öğretmen olarak mesleklerini gerçekleştirmesi beklenmektedir. Öğretmen - öğrenci ilişkilerindeki oluşabilecek problemler, eğitim - öğretimde de zedelenmenin meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Bu varsayımdan hareketle, birer öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin, benlik algılarıyla saldırganlık davranışlarının incelenmesi planlanmıştır. Araştırmanın, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar üzerine literatüre katkı sağlamak amacıyla, Trabzon ilindeki üniversitede de yapılması hedeflenmiştir. Bu sayede ilgili konuların Türkiye’nin farklı bölgelerinde ki çalışmalarla beraber çeşitlenerek, bundan sonraki çalışmalara katkı sağlaması amaçlanmıştır. Araştırmaya Trabzon Üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim gören 388’i kız, 112’si erkek olmak üzere n=500 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Saldırganlık Envanteri (Otrar ve Çelik, 2009) ve Yavuzer, Karataş, ve Polat Demir (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan Benlik Kuramı Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucu elde edilen bulgulara göre benlik algısı ile saldırganlık davranışlarının birbirini yordadığı, fiziksel saldırganlık ve dürtüsel saldırganlığın benlik gelişimini, benlik algısını olumsuz olarak etkilediği görülmüştür.Keywords
Benlik, Benlik saygısı, Saldırganlık, öğretmen adayları

Abstract

Education faculty students, who are qualified as teacher candidates are expected to carry out their professions as teachers with self-esteem and positive attitudes and behaviors in the future. Problems that may appear in teacher-student relations can lead to harm in education. Based on such assumption, it is planned to examine the aggression behaviors with self- perception of those education faculty students, who are teacher candidates. The research is aimed to be performed in the Trabzon University in order to contribute to the literature on studies done in different regions of Turkey. Thus, the relevant issues, together with the work in different regions of Turkey are intended to contribute to further research by diversifying. 388 female and 112 male n = 500 preservice teachers which study at Education Faculty of Trabzon University participated in the research. Personal Information Form, Aggression Inventory (Otrar & Çelik, 2009) and Self-Theory Scale adapted to Turkish by Yavuzer, Karataş, and Polat Demir (2017) were applied to the participants. According to the findings obtained as a result of the data analysis, it was observed that self-perception and aggression behaviors predicted each other, physical aggression and impulsive aggression negatively affect self-development and self-perception.Keywords
Self, Self-esteem, Aggression, Prospective teachers

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri