Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SEVİNÇ ÇOKUM’UN “BİZİM DİYAR” ROMANINDA SÖZ VARLIĞI
(THE VOCABULARY IN THE NOVEL “BIZIM DIYAR” BY SEVINC COKUM )

Author : Oğuz KILINÇ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Language-Literature (71)
Page : 57-65
45    25


Summary

Dil kendine has hususiyetleri olan canlı bir varlıktır. Her dilin kendine has söz varlığı bulunmaktadır. Bu söz varlığı onun gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bir dilin söz varlığının tespitinde ve geliştirilmesinde edebi eserler ayrı bir öneme sahiptir. Günlük konuşma dilinin sınırlılığının ötesinde dilin gizli kalmış hazinelerinin ortaya çıkarılıp işlenmesi yazar ve şairlerle mümkündür. Bu anlamda yazarlar ve şairlerin eserleri üzerine yapılan söz varlığı çalışmalarından hareketle o dilin söz varlığıyla ilgili önemli verilere de ulaşılabilinmektedir. Bu makalemizde Türkçenin söz varlığı ile ilgili çalışmalara katkı sunmak hedeflenmiştir. Son dönem Türk hikâye ve romancılığının önemli isimlerinden Sevinç Çokum’un “Bizim Diyar” romanı çalışma ekseni olarak belirlenmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılarak romanda geçen söz varlığı; isimler, fiiller, atasözleri, deyimler, ikilemeler, kalıp sözler çerçevesinde kelime sıklıklarıyla birlikte ortaya konmuş ve incelenmiştir.Keywords
Dil, Söz Varlığı, Kelime Sıklığı, Bizim Diyar, Sevinç Çokum

Abstract

Language is a living being with its own special features. Each language has its own vocabulary. This vocabulary is directly proportional to its sophistication. Literary Works have a special importance in the determination and development of a language’s vocabulary. Beyond the limitations of the daily spoken language, it is possible to reveal and process hidden trasures with writers and poets. In this sense, based on the vocabulary studies on the Works of writers and poets, important data about that language’s vocabulary can be accessed. In this article, it is aimed to contribute to the studies on Turkish vocabulary. “ Bizim Diyar” novel of Sevinç Çokum, one of the most important names of Turkish story and novelism, has been determined as the working axis. The presence of vocabulary in the novel using quantitative and qualitative research methods; nouns, verbs, proverbs, idioms, reduplication, cliche words have been put forward and examined together with their word frequency.Keywords
Language, Vocabulary, Word Frequency, Bizim Diyar, Sevimç Cokum.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri