Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PİERRE BOURDİEU’DA EPİSTEMOLOJİK BİR TAVIR OLARAK DÜŞÜNÜMSELLİK VE DİN SOSYOLOJİSİNE YANSIMALARI
(REFLEXIVITY IN PIERRE BOURDIEU AS AN EPISTEMOLOJICAL ATTITUDE AND ITS REFLECTIONS ON SOCIOLOGY OF RELIGION )

Author : Betül CAN   - Ramazan UÇAR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Sociology-Psychology-Philosophy (71)
Page : 554-565
24    12


Summary

21. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Avrupa sosyolojisinde Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, mevcut sosyoloji geleneğine yapmış olduğu radikal eleştirilerle büyük ses getirmiştir. Toplumu praksis bilimiyle ele almaya çalışan Bourdieu, radikal şüphenin ustalarından biri olarak epistemolojik ve metodolojik bağlamda mevcut her türlü dualiteye karşı çıkmış ve tüm düaliteleri diyalektik bir ilişkiye tabi tutmuştur. Sosyolojik pratikler icra edilirken toplumsal olan her yerdedir sloganıyla sosyoloğun da toplumsal bir evrene ait olduğunu şiddetle savunmuştur. Bu doğrultuda hem sosyal, hem de entelektüel bir evreninin ürünü olan sosyolog, söz konusu bu evrenlerin sağduyularını, varsayımlarını, duygu ve düşünce kategorilerini araştırma nesnesine yansıtma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Epistemolojik bir tavır olarak düşünümselliğin benimsenmesi, söz konusu bu risklerin bertaraf edilmesini sağlayarak sosyolojik pratiğin daha nesnel bir nitelik kazanmasına olanak tanıyacaktır. Dolayısıyla araştırma nesnesinin inşası gerçekleşirken sürekli olarak nesnenin ve araştırmacının nesneyle olan ilişkisinin test edilmesi ve aynı zamanda araştırmacının bilimsel değerlendirme kategorilerinin farkında olunması gereklidir. Söz konusu bu çalışmada Bourdieu sosyolojisinin temel postülatı olan düşünümsellik olgusu üzerinde durulacaktır. Özellikle sosyoloji biliminin bir alt dalı olan din sosyolojisi alanında düşünümselliğin yansımalarına değinilecek ve bu yansımalar çerçevesinde Türk din sosyolojisi bilimi üzerinde sosyolojik çözümlemelerde bulunulacaktır.Keywords
Pierre Bourdieu, Düşünümsellik, Refleksivite, Epistemoloji, Din sosyolojisi, Türk Din Sosyolojisi

Abstract

In the last quarter of the 21st century, especially in European sociology, French sociologist Pierre Bourdieu is a pioneer name with his radical criticism he has made to existing sociological traditions. Bourdieu, who tries to analyze the society with the science of praxis, opposes any existing epistemological and methodological dualities; in this context he subjects all dualities to a dialectical relationship. While sociological practices are being practiced, with the motto of social is in everywhere, he strongly advocates that the sociologist also belongs to a social universe. Accordingly, the sociologist, a product of both the social and intellectual universe, subjects to the risk of reflecting the common sense, assumptions, emotions and thoughts categories of these universes to the object of research. Considering that issues, adopting reflexivity as an epistemological attitude will enable eliminating the risk at issue and so sociological practice will gain a more objective status. Within this framework, while the construction of the research object takes place, it is necessary to constantly test the object and the researcher’s relationship with the object and at the same time be aware of the scientific evaluation categories of the researcher. Accordingly, this study will focus on the phenomenon of reflexivity, which is the main postulate of Bourdieu sociology and the reflections of reflexivity in the field of sociology of religion, a sub-branch of sociology. Wıth the scope of these reflections Turkish sociology of religion will be sociologically analyzed.Keywords
Pierre Bourdieu, Reflexivity, Epistemology, Sociology of Religion, Turkish Sociology of Religion

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri