Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE COMMUNICATION SKILLS OF THE MIDWIFERY STUDENTS )

Author : Ayten GEZGİNCİ   - Remziye GÜLTEPE - Bircan ÖZCAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 696-702
194    112


Summary

Amaç: Bu araştırma, ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerileri düzeylerini ve ilişkili değişkenleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ebelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmeyerek çalışmaya katılmayı kabul eden 350 öğrenci çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, 23 sorudan oluşan Bilgi Formu ve İletişim Becerileri Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.00 paket programı ile değerlendirilmiş ve istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular: Araştırma bulgularına göre; iletişim becerileri ölçeği puan ortalaması 100,87± 8,93 olarak bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerin %53,1’i iletişim becerilerinin yeterli düzeyde olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %81,1’i hasta ile kurulan etkili iletişimin tedaviyi olumlu şekilde etkileyeceğini düşünmektedir. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile iletişim becerileri ölçeği puan ortalamaları ilişkisi değerlendirildiğinde; anne ve baba eğitim durumu yüksek lisans ve üzeri olanlar ile bölüme isteyerek gelen öğrencilerin iletişim becerileri ölçeği puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Sonuç: Kişilerarası iletişim becerileri, özellikle sağlık hizmetlerinin sunumunda yadsınamaz bir öneme sahiptir. Sağlık hizmetlerinin etkili bir şekilde verilebilmesi; hizmet sunan sağlık profesyonellerinin iletişim alanında geliştirdiği iletişim becerileriyle orantılıdır. Araştırma sonucunda ebelik bölümü öğrencilerinin iletişim becerilerinin yüksek düzeyde olduğu saptanmış olup, ancak iletişim becerilerinin daha da geliştirilebilmesi için Sağlık Bilimleri Fakültelerinin ebelik bölümlerinde iletişim becerileri ile ilgili derslere daha fazla yer verilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.Keywords
İletişim, İletişim Becerileri Düzeyi, Ebelik, Öğrenci.

Abstract

Introduction and Purpose: This research was conducted as a descriptive in order to determine the communication skill levels of midwifery students and related variables. Method: The universe of the study was composed of students studying in the midwifery department of the Faculty of Health Sciences of Çanakkale Onsekiz Mart University. In the study, 350 students who accepted to participate in the study by not choosing a sample were included in the study. Information Form and Communication Skills Scale consisting of 23 questions were used to collect the data. The data were evaluated with SPSS 16.00 package program and subjected to statistical analysis. Results: According to the research findings; communication skills scale average score was found to be 100.87 ± 8.93. 53.1% of the students participating in the research stated that their communication skills were sufficient. 81.1% of the students participating in the research think that effective communication with the patient will positively affect the treatment. When the relationship between students' sociodemographic characteristics and communication skills scale mean scores are evaluated; the communication skills scale score average of the students whose mother education level is associate-bachelor's degree, father education level and above and those who come to the department willingly are higher. (p <0.05). Results and Suggestions: Interpersonal communication skills have an undeniable importance especially in the delivery of health services. Providing health services effectively is proportional to the communication skills developed by the healthcare professionals providing services in the field of communication. As a result of the research, it has been determined that the communication skills of midwifery students are at a high level, but it is thought that it will be beneficial to include more courses on communication skills in the midwifery departments of the Faculty of Health Sciences to further develop communication skills.Keywords
Communication, Level of Communication Skills, Midwifery, Student.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri