Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GÖRME ENGELLİLERİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI
(SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF VISUALLY DISABLED )

Author : Saime ŞAHİNÖZ  - Turgut ŞAHİNÖZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1158-1166
19    13


Summary

Görme engelliliği, dünyadaki yetişkinlerde düşük yaşam kalitesi ve artan bağımlılıkla ilişkili ciddi sosyal ve ekonomik etkileri olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu araştırma, görme engelli kişilerin yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları tespit etmek, soruna dikkat çekmek ve başka çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma retrospektif kohort bir araştırmadır. Gümüşhane’de tek hastane olan devlet hastanesine 5 yıllık sürede başvuran tüm hastalar araştırmaya dahil edilmiştir. Görme engeli “engelli raporları” taranarak ve klinik verilere dayanılarak tespit edilen 1325 kişi araştırmaya dahil edilmiştir. Elde edilen tüm veriler bilgisayara kaydedilmiştir. Veriler bilgisayarda bir istatistiksel paket programı ile analiz edilmiştir. Görme engellilerin çoğunluğu (% 46,6) okuma yazma bilmiyordu. Görme engellilerin büyük çoğunluğu (% 90,5) çalışmazken, % 6,5'i emekli idi, % 1,3'ü özel sektörde ve % 1,2'si kamu sektöründe çalışıyordu. Görme engellilerin sadece% 24,9'u engelli yardım ödemesi alırken, engellilerin sadece% 32,4'ü engelli maaşı alıyordu. Bu bulgular engelli insanların kendilerine tanınan haklardan yeterince faydalanmadığını ve daha fazla sosyal desteğe ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle ulusal bir engellilik politikası ve eylem planı oluşturulmalı ve kamuoyu bilinci artırılmalıdır.Keywords
Engellilik, Görme Engelli, Körlük, Sosyo-ekonomik Sorunlar, Engelli Maaşı

Abstract

Visual disability is an important public health problem with serious social and economic effects associated with decreased quality of life and increased dependency on adults worldwide. This study was carried out to identify the social and economic problems experienced by visually disabled people, to draw attention to the problem and to encourage other studies to be done. This study is a retrospective cohort study. All patients who applied to the state hospital, which is the only hospital in Gümüşhane province for a period of 5 years were included in the study. 1325 people whose visual disability was detected by scanning “disability reports” and based on clinical data were included in the study. All of the data obtained were recorded to the computer. The data were analyzed with a statistical package program on the computer.The majority (46.6%) of the seeing disabled were illiterate. While the great majority (90.5%) of the visually disabled were not working, 6.5% were retired, 1.3% were working at private sector and 1.2% were working at public sector. While only 24.9% of the seeing disabled were taking disability support payment, only 32.4% of the disabled were taking disabled salary. These findings show that people with disabilities do not sufficiently benefit from the rights granted to them and need more social support. For this reason, a national disability policy and action plan should be created and public awareness should be raised.Keywords
Disability, Visually Disabled, Blindness, Socio-economic Problems, Disabled Salary

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri