Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ‘YE AİT AĞIR SEMÂÎ FORMUNDAKİ ESERLERİN ARÛZ-USÛL İLİŞKİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF BUHÛRİZÂDE MUSTAFA ITRİ'S WORKS IN AĞIR SEMÂÎ IN TERMS OF THE ARÛZ-USÛL RELATIONSHIP )

Author : Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Art-Architectural-Archaelogy (71)
Page : 337-349
39    27


Summary

Türk Musikisinde klâsik ekolün zirvesi olarak kabul edilen Buhûrîzâde Mustafa Itrî 17. yüzyılın en önemli bestekârıdır. Kendisinden sonra gelen tüm bestekârları yarattığı ekol ile etkisi altına almış, beste teknik ve çeşitliliği açısından sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerin de repertuarlarının şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. Bu çalışmada Itrî’ye ait Ağır Semâi formundaki 6 eserin güftelerinin arûz-usûl ilişkisi yönünden nasıl bir dağılım oluşturduğu incelenmiştir. İnceleme için eserlerin 1.mısraı notaları ile birlikte yeniden yazılarak, güfteler usûl ve vezin şablonlarına heceler halinde yerleştirilmiştir. Böylece Itrî’nin Ağır Semâî formundaki eserlerinden arûz-usûl ilişkisini nasıl kullandığı analiz edilerek besteleme tekniği hakkında birtakım veriler elde edilmiştir.Keywords
Arûz-usûl İlişkisi, Ağır Semâî Formu, Buhûrîzâde Mustafa Itrî

Abstract

Buhûrîzâde Mustafa Itrî, who is considered the peak of the classical school in Turkish Music, is the most important composer of the 17th century. His school influenced all the composers who succeeded him, and he played a great role in shaping the repertoire in terms of composition technique and diversity not only in his period but also in the following periods. This study presents an examination of how the lyrics of 6 works in Itrî's Ağır Semâi form constitute a distribution in terms of the arûz-usûl relationship. For the examination, the first lines of the works were rewritten together with the notes, and the words were placed on the usûl and meter templates in syllables. Thus, the analysis of how Itrî used the arûz-usûl relationship from his works in the Ağır Semâî form provided certain data concerning his composing technique.Keywords
Arûz-usûl Relationship, Ağır Semâî Form, Buhûrîzâde Mustafa Itrî

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri