Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KİLİS’TE KENTLEŞME
(URBANIZATION IN KILIS )

Author : Selahattin ÇELİK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 178-187
26    16


Summary

Türkiye, hızlı ve dinamik bir değişim sürecinden geçmekte ve hızlı kalkınma ile çevrenin korunması arasında dengeyi sağlamakta güçlük çekmektedir. Hızlı ekonomik büyüme sonucunda, sosyal ve kültürel olarak gelişme seyri içinde olan Türkiye’de arazi kullanım şekilleri de hızlı bir değişim göstermektedir. Belli bir alanda bu değişimlerin izlenmesi ve boyutunun kısa sürede belirlenmesi, ileride olabilecek sorunların önceden tespiti ve önlem alınması açısından önemlidir. Bu konuda, uzaktan algılama teknolojisi önemli kolaylıklar sağlamakta ve sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmada Kilis’in alansal gelişimi ile gelişiminin yönünü belirlemek ve arazi örtüsünde genel olarak ne gibi değişimler olmuştur? Sorusunun cevabı aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda farklı yıllara ait uydu görüntüleri (Landsat) ve yazılımlar kullanılmıştır. Böylece şehrin alansal gelişimi ile yakın çevresinin arazi kullanımında meydana gelen değişimler ve gelişim yönü tespit edilerek, Kilis’te şehirleşme-doğal ortam unsurları ve planlama arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu bildirinin önemli amaçlarından birisi, Kilis ilinde arazi örtüsünün zamansal değişiminin ne kadar planlı olduğunun analizidir. Çalışmada elde edilen bulgular Kilis kentinin bilhassa 2000’li yıllar sonrasında önemli gelişmeler gösterdiği sonucunu vermektedir. Bu gelişmenin pek planlı olmadığı görülmektedir. Zira 2000’li yıllardan sonra kurulan bazı mahallelerin plansız geliştiği ve altyapı problemleri ile karşı karşıya kaldığı gözlenmektedir. 2011 yılında Kilis’te meydana gelen sel felaketi, bu kentte bilhassa altyapı sorununun olduğuna işarettir. Aynı zamanda Kentsel gelişmenin dere yatağına doğru olması burada planlama yapılırken doğal afet kriterinin pek dikkate alınmadığını göstermektedir.Keywords
Kilis, Doğal Afetler, Kentsel Gelişim.

Abstract

Turkey, between a dynamic change quickly and go through the process of rapid development with environmental protection and the difficulty in providing the balance. As a result of rapid economic growth, land use, which in Turkey in social and cultural development trend also shows a rapid change. It is important to monitor these changes in a certain area and to determine the size of these changes in a short period of time in order to identify future problems and take precautions. In this regard, remote sensing technology provides important facilities and is frequently used. In this study, to determine the direction of Kilis' spatial development and development, and what changes have occurred in the land cover in general? The answer to the question was sought. For this purpose, satellite images of different years (Landsat) and software have been used. Thus, the spatial development of the city and the changes occurring in the land use of the immediate environment and the direction of development were determined and the relations between urbanization-natural environment elements and planning in Kilis were examined. One of the important objectives of this paper is to analyze how planned the change of land cover in Kilis province is. The findings of this study show that the city of Kilis has shown significant developments especially after the 2000s. This development is not very planned. It is seen that some neighborhoods established after the 2000s have developed unplanned and face infrastructure problems. The flood disaster that occurred in Kilis in 2011 indicates that there is a particular infrastructure problem in this city. At the same time, the fact that urban development is towards the creek bed shows that the natural disaster criteria are not taken into consideration when planning here.Keywords
Kilis, Naturel Disaster, Urban Development Page.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri