Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MARDİN SANCAĞINDA MÜLKİ VE ASKERİ MEMURLARIN GÖREV SUİSTİMALLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1900-1920)
(AN EVALUATION ON THE WRONGDOINGS OF CIVIL AND MILITARY OFFICERS IN MARDIN SANJAK (1900-1920) )

Author : Bilal ALTAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : History-Political Sciences-Geography (71)
Page : 169-177
24    13


Summary

Mardin idari statüsü olarak 19. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyete kadar uzanan süreçte Diyarbekir Vilayetine bağlı bir sancaktır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Devrinde merkeziyetçiliği modern anlamda artıracak düzenlemeler mülki ve askeri alana da yansımıştır. İdari teşkilattaki değişim yeni memurlukların ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Çıkartılan kanunlarla memurların görev ve sorumlulukları ayrı ayrı belirlenmiştir. Tüm İmparatorlukta tayin edilen memurlardan görevini hakkıyla ifa edenler olduğu gibi görev suiistimaline giden memurlar da oldukça fazlaydı. Bu çalışmada 20. yüzyılın başlarında Mardin sancak merkezi ile sancağa bağlı Cizre, Midyat, Nusaybin ve Savur kazalarında görev ifa eden mülki ve askeri memurların kanunlara aykırı mahiyette yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet gibi memuriyetle bağdaşmayacak davranışlar sergilemelerine dair muhtelif görev suistimalleri değerlendirmek amaçlanmıştır.Keywords
Mardin Sancağı, Mülki, Askeri, Memur, Tahkikat.

Abstract

Mardin had the administrative status of a sanjak affiliated to Diyarbekir Province from the second half of the 19th century until the establishment of the republic. The arrangements that increased centralization in the modern sense in the Tanzimat Era in the Ottoman Empire were also reflected in the civil and military fields. The change in the administrative organization was also effective in the emergence of new civil services. The duties and responsibilities of civil servants are determined separately with the laws introduced. Among the civil servants appointed throughout the empire, there were civil servants who performed their duties properly, though there were quite many misconducted. This study aims to evaluate varied wrongful acts by the civil and military officers serving in Mardin as the centre of the Sanjak and in affiliated Cizre, Midyat, Nusaybin and Savur districts in the beginning of the 20th century incompatible with public service such as corruption, irregularity and bribery.Keywords
Mardin Sanjak, Civil, Military, Officer, Investigation.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri