Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SURİYELİ ÖĞRENCİLERİN AKRAN DESTEĞİYLE OKULA UYUM SÜRECİ: Bir eylem Araştırması
(SYRIAN STUDENTS 'SCHOOL ORIENTATION PROCESS WITH PEER SUPPORT: An Action Research )

Author : Hayrunnisa ASLAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 660-667
140    107


Summary

Bu çalışmanın amacı, Suriyeli ortaokul öğrencilerinin akran desteğine dayalı uyum etkinlikleri sayesinde okula uyum süreçlerinin geliştirilmesi ile Suriyeli ve Türk öğrencilerin bu uygulama sürecine yönelik düşüncelerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması desenine göre yürütülen çalışmada veriler, yapılandırılmış açık uçlu sorular ile toplanmıştır. Çalışma grubu 2018-2019 öğretim yılı, birinci döneminde Ankara ilinde resmi bir ortaokula devam etmekte olan 8 Suriyeli ve 8 Türk öğrenciden oluşmaktadır. Uygulama öncesinde, akran desteğine dayalı uyum etkinliklerinin neler olduğu öğrencilere bildirilmiş ve öğrencilerin iki hafta süre ile uygulamaya katılmaları beklenmiştir. Uygulama tamamlandığında tüm öğrencilere açık uçlu sorular sorulmuştur. Elde edilen verilere göre Suriyeli öğrenciler uyum etkinlikleri sırasında en çok; kendilerini ifade etmekte, arkadaşlığı başlatmakta ve devam ettirmekte güçlük çekmiştir. Türk öğrenciler ise; dil sorunu, Suriyeli öğrencinin çekingen olması, diğer öğrencilerin tepkileri konularında zorlanmıştır. Suriyeli öğrencileri destekleyen durumlar; Türk öğrencilerin onların yanında olması, diğer öğrencilere karşı onları desteklemesi ve katıldıkları etkinliklerde bir arada olmalarıdır. Türk öğrencileri destekleyici durumlar ise; ilişkiyi sürdürme konusunda ısrarcı olma ve ailelerinden destek almalarıdır. Hem Suriyeli hem de Türk öğrenciler akran desteğine dayalı uyum etkinliklerine katıldıkları için mutludur.Keywords
Akran desteği, Uyum etkinlikleri, Suriyeli öğrenciler

Abstract

The aim of this study is to improve the orientation processes of the Syrian secondary school students, to examine the thoughts of Syrian and Turkish students about this orientation process. It is designed according to the action research pattern, which is one of the qualitative research methods. In the study, data were collected with structured open-ended questions. The study group consists of 8 Syrian and 8 Turkish students attending an official secondary school in Ankara in the first semester of the 2018-2019 academic year. Before the application, the students were informed about the compliance activities based on peer support and students were expected to participate in the application for two weeks. When the application was completed, open-ended questions were asked to all students. According to the data obtained, Syrian students were the most active during the orientation activities; had difficulties expressing themselves, initiating and maintaining friendship. Turkish students, on the other hand, had difficulties with the language problem, the Syrian student being shy and the reactions of other students. Situations that support Syrian students are that Turkish students stand by them, support them against other students, and be together in the activities they attend. Supportive situations for Turkish students are to insist on maintaining the relationship and to receive support from their families. Both Syrian and Turkish students are happy to participate in orientation activities based on peer support.Keywords
Peer support, Orientation activities, Syrian students

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri