Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER’S OPINIONS ON THE ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE HUMAN RIGHTS, CITIZENSHIP AND DEMOCRACY LESSON CURRICULUM )

Author : Murat İNCE   - Hilal ASLANTÜRK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 724-731
118    101


Summary

Bu araştırmanın amacı, 2015-2016 öğretim yılından itibaren İlkokul 4. Sınıf düzeyinde uygulanmaya başlanan İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi öğretim programının öğretmen görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Araştırma genel tarama modeli içerisinde tasarlanmış betimsel bir çalışmadır. Araştırmada araştırmacı tarafından geliştirilen ve program öğelerine dayalı hazırlanan ölçme aracı, İstanbul’un farklı ilçelerindeki 155 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin İlkokul 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi öğretim programına ilişkin görüşlerinin kazanım öğesi dışında olumlu olduğu görülmektedir. Programda önerilen kazanımların öğrenme düzeyine uygun, ölçülebilir ve etkinliğe dönüştürülebilir olmadığı, kazanımları ölçecek ölçme aracı geliştirmede kendilerini yeterli görmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Program kazanımlarının program geliştirme ve ölçme değerlendirme uzmanları ve eğitim psikologları tarafından tekrar gözden geçirilmesi; programda örnek etkinlik, ölçme aracı ve açıklamaların yer alması ve yerel hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi gibi öneriler getirilmiştir.Keywords
Program Değerlendirme, 4. Sınıf İnsan Hakları

Abstract

The aim of this study is to invesitigate 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Lesson Curricula that become valid in the period of 2015-2016. The research was a descriptive study designed in survey method. In the study, the researcher developed data collection tool that is based on curriculum. This tool was implemented over 155 class teachers. In analysing the datas, it was implemented the arithmatic mean and standard deviation. In the study, the teachers’ opinions were positive related with 4th Grade Human Rights, Citizenship and Democracy Curricula, excluding the objectives element of curriculum. According to the findings of the study; the teachers stated that the objectives that was suggested in the curriculum were not suitable for the learning level, measurable and transitable to activity. Besides, the teachers stated to disapprove to them for developing the tool that measured the objectives. It was recommended that the curriculum development and and assesment and evaluation experts should review the objectives in the curriculum.Keywords
Curriculum evaluation, 4th Grade Human Rights

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri