Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİNE KATILIMLARINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
(EXAMINATION OF FACTORS THAT PREVENT PARTICIPATION OF LEISURE ACTIVITIES OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS )

Author : Soner AKGÜN   - Mehmet ÇEBİ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 652-659
150    127


Summary

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin boş zaman etkinliklerine katılımını engelleyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırmaya, Samsun ilinde öğrenim görmekte olan ve seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiş 100’ ü erkek 100’ü kadın olmak üzere toplam 200 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Alexandris ve Carroll (1997) tarafınca geliştirilen, Gürbüz ve Karaküçük (2007) tarafınca Türkçeye uyarlanan, Gürbüz ve ark (2012) tarafınca doğrulayıcı faktör analizi ile faktör yapısı yeniden test edilen “Boş Zaman Engelleri Ölçeği-18” kullanılmıştır. Ölçek 18 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde t testi, ANOVA ve Tukey çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların boş zaman engelleri puanları ile cinsiyet, aktif spor yapma, yaş ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı düzeyde farklılıkların olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Araştırmadan elde edilen bulgular öğrencilerin rekreatif faaliyetlere katılımının, spor yapma durumu, yaş, cinsiyet ve sınıf düzeyine bağlı olarak etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmeleri için sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal etkinliklere daha çok önem verilmelidir.Keywords
rekreasyon, rekreatif etkinlik, serbest zaman engelleri.

Abstract

The aim of this study is to determine the factors that prevent middle school students from participating in leisure activities. A total of 200 secondary school students, 100 male and 100 female who are studying in Samsun and determined using the random sampling method, participated in this research. In the study, “Leisure Barriers Scale-18”, which was developed by Alexandris and Carroll (1997), adapted to Turkish by Karaküçük and Gürbüz (2007), and whose factor structure was retested by confirmatory factor analysis by Gürbüz et al (2012), was used as the data collection tool. The scale consists of 18 items and 6 sub-dimensions. In the analysis of the data obtained in the research, t test, ANOVA and Tukey multiple comparison tests were used. As a result of the study, it was found that there were significant differences between the participants' leisure disability scores, gender, active sports, age and grade levels (p<0.05). Findings obtained from the research show that participation of students in recreational activities is affected depending on the situation of sports, age, gender and grade level. Therefore, more importance should be given to sports, cultural, social and artistic activities so that students can use their free time efficiently.Keywords
free time barriers, recreation, recreational activity.

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri