Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÂŞIK ÇELEBİ’NİN SULTAN II. SELİM İÇİN YAZDIĞI TARİH CÜLÛSİYYE’Sİ
(ASIK CELEBI’S CULUSIYYE OF HISTORY FOR SELIM II )

Author : Özlem ERCAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 68-84
49    46


Summary

XVI. yüzyılın şair ve müelliflerinden biri olan Âşık Çelebi, Sultan II. Selim tahta çıkınca H. 974 / M. 1566-1567 yılında murabba biçiminde bir tarih cülûsiyyesi kaleme almıştır. Padişahların tahta çıktıklarında şairlerin bu tür şiirler kaleme aldıkları malumdur. Genellikle övgülerin sıralandığı bu manzumelerde şairler, toplumsal ve kişisel beklentilerini iletme görevini üstlenmişlerdir.

Makalede Âşık Çelebi’nin 17 bentten oluşan manzumesi, padişah-memduh ilişkisi yanında imgelerin tarihsel yönleri ve simgesel anlamları açısından değerlendirildi. Âşık Çelebi’nin başka memduhlar ve Sultan II. Selim için yazdığı kasidelerde aynı imgelerin olup olmadığı araştırıldı. Cülûsiyyede kullanılan övgü kalıplarının bazılarının padişahın tarihsel kimliği ile bağdaştığı, bazılarının ise sadece Sultan’a özgü biçimde kullanıldığı görüldü. Ayrıca Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-şu’arâ’sında bulunan Sultan II. Selim biyografisinde de cülûsiyyede geçen aynı imgelerin yer aldığı belirlendi. Sonuç olarak Âşık Çelebi’nin söz konusu bu kavramları, padişahın hâkimiyetini meşrulaştırma yönünde kullandığı saptandı. Şairin öğütleri ise kendinden önceki padişahların yaptığı gibi Sultan’ın Safevîlerle mücadeleyi devam ettirmesi yönünde ağırlık kazandı. Genel olarak tekrar edilen tüm benzetme, kavram ve imgelerin amacının toplumun ve şairin gözündeki padişah ülküsünü pekiştirmek olduğu anlaşıldı.Keywords
Âşık Çelebi, Cülûsiyye, Sultan II. Selim, Methiye.

Abstract

Being one of the poets and authors in the 16th century, Asık Celebi wrote a culusiyye of history when Sultan Selim II ascended the throne. It is known that the poets wrote such poems when the sultans ascended the throne. In these verses, where praise was usually listed, poets took the responsibility of conveying social and personal expectations to the public.

                In this article, the verse of Asık Celebi, which consists of 17 paragraphs, was analyzed in terms of the historical aspects and symbolic meanings of the images besides the sultan and the praised individual relationship. It was investigated that whether the same images were employed for Selim II and the other individuals that were praised in the poems. It was observed that some of the praise patterns used in the culusiyye were related to historical identity of the sultan and some were only used the Sultan himself. In addition to that, the same images that were used in culusiyye were seen the biography of Sultan Selim II in Asık Celebi’s Meşâ’irü’ş-şu’arâ. As a result, it was found that Asık Celebi used these concepts to legitimize the sultan’s domination.  The main advice of the poet was, the struggle against Safavid like the previous sultan’s did should be continued. It was understood that the purpose of all the general analogy, concepts and images repeated was to reinforce the sultan’s ideal in eyes of the society and the poet.Keywords
Asık Celebi, Culusiyye, Selim II, Methiye

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri