Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SPOR YÖNETİMİNDE KADININ YERİ: KAYSERİSPOR BAŞKANI ÖRNEĞİ
(WOMEN'S PLACE IN SPORTS MANAGEMENT: EXAMPLE OF KAYSERİSPOR PRESIDENT )

Author : Cemal GÜLER   - Çağrı İLK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Social Sciences (71)
Page : 1151-1157
19    13


Summary

İş yaşamında kadınların özellikle yönetim kademelerinde daha fazla yer alması gerekmektedir. Günümüzde bu kademelerde yer alan kadın çalışanların sayısı güç geçtikçe artmaya başlamıştır. Spor yönetimi alanı da bunların biridir. Kadınların da spor yönetiminde söz hakkı olmaya başlamış, istihdamı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Bu bağlamda çalışmamızın amacı, spor yönetiminde kadın istihdamının öneminden bahsetmektir. Çalışmamız nitel araştırma yöntemlerinden anlatı deseni kullanılarak yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Örneklem grubunu Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı oluşturmaktadır. Araştırma formunda hazırlanan 9 tane açık uçlu soru sorulmuştur. Toplanan veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiş, tema, kategori ve kodlar oluşturularak çalışma raporlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, temsiliyet, motivasyon, sosyalleşme ve kadın erkek eşitliği kavramlarının katılımcı için önem arz ettiği ve kadın istihdamıyla ilişkili olduğu görülmektedir.Keywords
Spor yönetimi, kadın, kadın istihdamı

Abstract

In business life, women should be more involved in the management levels. Today, the number of female employees in these levels has started to increase as power goes on. Sports management area is one of them. Women also started to have a say in sports management, and their employment continues to increase day by day. In this context, the purpose of our study is to mention the importance of women's employment in sports management. Our study was made by using narrative pattern, one of the qualitative research methods, and semi-structured interview technique was used. The sample group is composed of Berna Gozbası, Kayserispor President. Nine open-ended questions prepared in the research form were asked. The collected data were analyzed by content analysis method, themes, categories and codes were created and the study was reported. According to the results of the study, it is seen that the concepts of representation, motivation, socialization and equality between women and men are important for the participant and are related to women's employment.Keywords
Sports management, women, women employment

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri