Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENMEYİ UYGULAMADA ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ ROLLERİ VE SINIF ORTAMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS'ACTIVE LEARNING AND THEIR OPINIONS FOR THE TEACHER-STUDENT ROLES AND CLASS ENVIRONMENT )

Author : Serdar HARUNOĞULLARI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 703-714
29    17


Summary

Bu çalışmanın amacı, Fen Bilimleri öğretmenlerinin aktif öğrenmeyi uygulamada öğretmen-öğrenci rollerini ve öğretmenlerin sınıf ortamına yönelik görüşlerini belirlemektir. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Çalışma, 2016-2017 eğitim öğretim yılında, amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenen (aktif öğrenmeyi uyguladığı belirlenen) ve farklı illerde görev yapan yedi Fen Bilimleri öğretmeni ile yapılmıştır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu geçerlik güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilerek kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ise içerik analizi yöntemi türlerinden gömülü teori yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, aktif öğrenmeyi uygulamada öğretmene düşen sorumluluklar, aktif öğrenmeyi uygulamada öğrencilere düşen sorumluluklar, aktif öğrenme sınıfında olması gereken özellikler temalar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Keywords
Aktif Öğrenme, fen bilimleri eğitimi, fen bilimleri.

Abstract

The aim of this study is to determine the teacher-student roles and the views of teachers about the classroom environment in the application of science teachers. In the study, phenomenology pattern, one of the qualitative research methods, was used. The study was carried out with seven Science teachers working in different provinces, determined according to the purposeful sampling method (determined to apply active learning) in the academic year of 2016-2017. In the research, the semi-structured interview form developed by the researcher was used as a data collection tool by conducting validity and reliability studies. In the analysis of research data, embedded theory method, which is one of the content analysis method types, was used. In the research, the responsibilities of the teacher in practicing active learning, the responsibilities of the students in practicing active learning, and the features that should be in the active learning class are tried to be revealed.Keywords
Active learning, science education, science.

Advanced Search


Announcements


Address : Zeytinlik Mah. Yıldıray Sokak, 6/3, Ilkadım Samsun/TURKEY
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri