Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖĞRETMEN ADAYLARININ YABANCI DİL ÖĞRENMEYE YÖNELİK ÇABALARI VE YABANCI DİL ÖĞRENİRKEN BAŞVURDUKLARI YÖNTEMLER: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(PRESERVICE TEACHERS’ EFFORTS TO LEARN A FOREIGN LANGUAGE AND METHODS THEY USE LEARNING A FOREIGN LANGUAGE: MARMARA UNIVERSITY SAMPLE )

Author : Esra KERİMOĞLU   - Levent DENİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 775-785
188    177


Summary

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının bir yabancı dili öğrenmek için çaba gösterip göstermediklerini ve yabancı dil öğrenmek veya yabancı dillerini geliştirmek için hangi yöntemleri kullandıklarını tespit etmektir. Araştırmanın katılımcıları, 2018-2019 akademik yılları arasında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde, yabancı dil eğitimi bölümü dışında, 9 farklı bölümde okuyan 265 öğretmen adayıdır. Karma yöntemin kullanıldığı bu araştırmanın verileri bir anket ve öğretmen adaylarıyla görüşme yapılarak toplanmıştır. Bulgulara göre, öğretmen adaylarının çoğu, genellikle yabancı öğrenmek için ayıracakları vakitleri olmaması nedeniyle yabancı bir dili öğrenmek için çaba göstermediklerini beyan etmişlerdir. Öğretmen adaylarının çoğu, film ve YouTube videoları izlemek, mobil uygulamalar kullanmak, sosyal medyadaki sayfaları takip etmek gibi yabancı bir dil öğrenirken internet ve sosyal medyayı kullanmaktadır.



Keywords
Yabancı Dil Öğrenimi, Öğretmen Adayları, Yabancı Dil Öğrenme Yöntemleri

Abstract

The aim of this research is to detect whether or not preservice teachers made an effort to learn a foreign language and which methods they use to learn or improve it. The participants of the study are 265 preservice teachers studying in 9 different departments with the exception of the foreign language education department at Marmara University Atatürk Faculty of Education between the 2018-2019 academic years. The data of research in which mixed method is used were collected through a questionnaire and making interviews with preservice teachers. According to the findings, most of the preservice teachers have declared that they don’t make an effort to learn a foreign language mostly because of the lack of time to allocate for foreign language learning. The majority of preservice teachers pointed out that they use the internet and social media while learning a foreign language such as watching movies, YouTube videos, using mobile applications, following pages on social media.



Keywords
Foreign Language Learning, Preservice Teachers, Foreign Language Learning Methods

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri