Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EBEVEYNLERİN DUYGU SOSYALLEŞTİRME STRATEJİLERİ İLE ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKİNLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN PARENTS’ EMOTION SOCIALIZATION STRATEGIES AND CHILDREN’S SOCIAL COMPETENCE )

Author : Tülay İLHAN İYİ   - Aysel ESEN ÇOBAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : Education (71)
Page : 744-753
98    59


Summary

Bu araştırmada ebeveynlerin kullandığı duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocukların sosyal yetkinlik düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden korelasyonel model ile tasarlanmıştır. Ankara’da bulunan özel ve bağımsız resmi anaokullarına devam eden 4-6 yaşlarındaki 343 çocuk araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Çocukların Duygularına Tepkiler Ölçeği ve Sosyal Yetkinlik ve Davranış Değerlendirme Ölçeği-30 (SYDD-30) ile toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre annelerin ihmal stratejileri ile çocukların sosyal yetkinlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu; ihmal stratejisi kullanan annaelerin çocuklarının sosyal yetkinlik düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan babaların duygu sosyalleştirme stratejileri ile çocuklarının sosyal yetkinlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Araştırma sonucunda anne ve babaların kullandığı duygu sosyalleştirme stratejilerinin ebeveyn ve çocuk cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterdiği ortaya konmuştur. Bulgular, olumlu ebeveyn duygu sosyalleştirme stratejilerinin çocukların sosyal yetkinlik becerilerini destekleyebileceğini göstermektedir.



Keywords
Okul Öncesi Dönem, Çocuklar, Ebeveynler, Duygu Sosyalleştirme stratejileri, Sosyal Yetkinlik

Abstract

This research explores the relationship between parental emotional socialization strategies and children’s social competence level. A correlational model, a quantitative research method, was employed. The sample of the study was 343 children aged 4-6 years attending private and public preschools in Ankara. Data were collected through a Personal Information Form, Responses to Children’s Emotions Questionnaire (RCE), and Social Competence and Behavior Evaluation-30 Scale (SCBE-30). The results suggested that mothers’ neglect emotion socialization strategy and children’s social competence were significantly related. However, no relationship was found between fathers’ emotion socialization strategies and children’s social competence. Furthermore, differences between mothers’ and fathers’ emotion socialization strategies emerged according to parents and children’s sex. The results suggest that appropriate and supportive parental emotion socialization strategies might improve children’s social competence levels.



Keywords
Early Childhood Period, Children, Parents, Emotion Socialization Strategies, Social Competence

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri