Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADÖLESAN VOLEYBOLCULARDA PROPRİYOSEPSİYON İLE SERVİS İSABETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PROPRIOCEPTION AND SERVICE HIT IN ADOLESCENT VOLLEYBALL PLAYERS )

Author : Ekrem AKBUGA   - Eda BİLEN - Murat ELİÖZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 579-585
44    35


Summary

Bu çalışma adölesan kadın ve erkek voleybolcularda servis isabeti ve propriyosepsiyon arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya Samsun ilinde Anakent ve DSİ spor kulüplerinde aktif olarak voleybol oynayan ve tenis servis atabilen 12-16 yaş aralığında 24 erkek, 24 kadın olmak üzere toplamda 48 voleybolcu katılmıştır. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgi formu sorular yöneltilerek doldurulmuştur. Omuz ekleminden propriyosepsiyon ölçümü için açı tekrarlama testi kullanılmıştır. Ölçüm sırasında aktif eklem hareket hissine bakılmıştır. Ölçümlerde Baseline 1° duyarlı dijital gonyometre kullanılmıştır. Verilerin analizinde IBM SPSS Statistics 21 paket programı kullanılmıştır. Servis isabeti ve sapma açısına ait verilerin normallik sınanması Shapiro-Wilk testi kullanılarak yapılmış verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir (p?0.001). Çalışmadan elde edilen bulgulara göre kadın ve erkek voleybolcularda sapma açısı ile isabet sayısı arasında bir ilişki belirlenememiştir (p>0.05). Kadınların (2.99 derece) sapma açısı ortalamalarının erkeklerden (4.27 derece) daha iyi olmasına rağmen, kadınların (3.38 sayı) servis isabeti ortalamalarına bakıldığında ise erkeklerden (3.75 sayı) daha az isabet oranına sahip oldukları görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre erkeklerin hem fiziki güç hem de antrenmanda yapmış oldukları servis çalışmaları kadınlardan daha fazla servis isabet oranına sahip olmalarıyla ilişkilendirilmiştir. Literatürde omuz ekleminde propriyoseptif duyu ve isabet oranı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı az olarak görülmüştür. Çalışmalar çoğunlukla yaralanma sonrası ya da yaralanmaları önlemek amacıyla yapılan propriyosepsiyon araştırmaları olarak tespit edilmiştir. Çalışmaların az olması bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu göstermiştir. Alanda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere bu konuda daha fazla çalışma yapmaları, çocuk ve adölesan sporcularda propriyoseptif duyuyu geliştirmeye yönelik egzersizler yapmaları önerilmiştir.



Keywords
Adölesan, Propriyosepsiyon, Tenis Servis, Voleybol

Abstract

This study was conducted to examine the relationship between service hit and proprioception in adolescent female and male volleyball players. 48 volleyball players, 24 men and 24 women between the ages of 12-16, who are actively playing volleyball and able to serve tennis at the Anakent and DSI sports clubs in Samsun participated in the study. Demographic information form developed by the researcher was filled by the participants to the questions posed. Angle repeat test was used for the measurement of proprioception at the shoulder joint angle. Active joint motion sensation was measured during measurement. Baseline 1 ° sensitive digital goniometer was used in the measurements. IBM SPSS Statistics 21 package program was used to analyze the data. Normality testing of data on service hit and deviation angle it was determined that the data made using the Shapiro-Wilk test did not show normal distribution (p?0.001). According to the findings obtained from the study, no relation was determined between the angle of deviation and the number of hits in male and female volleyball players (p>0.05). Although the average of deviation angle of women (2.99 degrees) is better than men (4.27 degrees), it is seen that women (3.38 points) have a lower hit rate than men (3.75 points). According to the results of the research, the service studies performed by men both in terms of physical strength and training were associated with having higher service hit rate than women. In the literature, the number of studies examining the relationship between proprioceptive sensation and hit rate in the shoulder joint has been seen as low. Studies have often been determined as proprioception studies, either to be done after or to prevent injury. Less studies have shown that more studies are needed in this area. Physical education teachers and coaches who work in the field do more work on this, children and adolescent athletes are recommended to do exercises to improve proprioceptive sensation.



Keywords
Adolescent, Proprioception, Tennis Serve, Volleyball

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri