Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İKİLİ HUKUK SİSTEMİNE KARŞI BİR İTİRAZ: “SISTERS IN ISLAM”IN YASAL HİZMETLERİ ÖRNEĞİ
(CHALLENGING TO THE DUAL LEGAL SYSTEM: THE CASE OF THE LEGAL SERVICES OF “SISTERS IN ISLAM” )

Author : Senem GÜRKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Social Sciences
Page : 1054-1063
93    107


Summary

1987’de Malezya’da kurulan ve İslami Feminist bir grup olan SIS (Sisters in Islam), çeşitli alanlardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmeyi amaç edinmiş bir gruptur. ‘İslami Feminizm’ terimi dünya çapında kullanılmaya başlandıktan sonra, Malezyalı kadınlar, kadınların yasal hakları konusunda mücadele etmeye karar vererek yeni aile hukuku kanununda alternatifler sunmaya karar vermişlerdir. Zamanla grubun kurucuları İslami yasalar üzerine kilitlenmenin toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele için eksik kaldığının farkına vardılar. Kadının ikincil statüsünün altında yatan asıl nedenin İslam değil, İslam’ın kaynaklarının yanlış yorumlanması olduğunun ayırdına varmalarıyla çalışmalarının alanı değişerek genişledi. Bu farkındalıktan hareketle de İslami Feminist yaklaşıma koşut olarak İslam kaynaklarının yeniden okunması adına çalışmalar başlatmışlar, bunun yanında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına diğer alanlardaki çalışmalarına devam etmektedirler. Bu çalışmanın amacı ise alan yazında zaten hali hazırda bulunan SIS’in yasal hizmetleriyle ilgili özgün bir sınıflandırma sunmaktan ziyade, organizasyonun çalışma alanlarından biri olan hukuki hizmetlerin tipolojisini farklı bir bakış açısıyla, işlevlerine göre sunmaktır. Bu bağlamda içerik analizinin bir desen olarak addedildiği bu nitel araştırmanın verileri doküman analiziyle elde edilmiştir. Veri analizi tekniği olarak ise üç fazlı nitel veri araştırma stratejilerinden tanımlama, inceleme ve yorumlama elde edilen veriler üzerine uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları ve sonuçları SIS’in yasal hizmetlerinin beş işleve ayrıldığını ortaya koymuştur. Bunlar Doğrudan Başvuru Hizmetleri, Dolaylı Başvuru Hizmetleri, Andragojik ve Pedagojik hizmetler, Finansal Hizmetler ve Hükümete Öneride Bulunma.Keywords
İslam, Toplumsal Cinsiyet, İslami Feminizm, Malezya’nın ikili hukuk sistemi.

Abstract

Founded in Malaysia in 1987, SIS (Sisters in Islam) is an Islamic Feminist group which aims at struggling against gender inequality in various fields. When the term “Islamic Feminism” started to be used in the world, some Malaysian women came together to combat with women’s legal issues and established this organization to present an alternative way for a new law reform on family. The members and the founders of the group realized that centering only Islamic law would not be adequate for combatting with gender inequality. Because the main reason for the secondary position of women is the misinterpretation of the Islamic sources, not Islam itself. Based on this awareness and in parallel with Islamic feminist approach, the members began to make re-reading studies of the Islamic sources. On the other side, some activities to tackle gender inequality in other fields were carried upon. This research aims not to assert an authentic classification to the legal services of SIS which already exists in the literature; but to serve a new typology on the functions of SIS’ legal services in a different point of view and which one of those fields SIS works on. Within this context, during this qualitative research in which content analysis is used as the design of the study, the data were collected through document analysis. As for the technique for data analysis, three phases of qualitative data analysis strategies, that is, description, analysis and interpretation were employed to the gathered data. As the findings and conclusion of the study, the functions of the legal services of SIS can be divided into five categories such as Direct Consultation Services, Indirect Consultation Services, Andragogic and Pedagogic services, Financial services and Suggesting proposals to the government.Keywords
Islam, Sisters in Islam, Gender, Islamic Feminism, Malaysia’s dual legal system

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri