Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA ASYA (TÜRKİSTAN) ENERJİ MESELESİ: ENERJİ POTANSİYELİ VE AKTÖRLER
(CENTRAL ASIAN (TURKISTAN) ENERGY ISSUE: ENERGY POTENTIAL AND ACTORS )

Author : Güçlü KÖSE    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 254-275
42    35


Summary

Orta Asya ülkelerinde yapılan çalışmalar sonucu çeşitli kaynaklar bakımından bölgenin dünyada hatırı sayılır bir konumda olduğu görülmektedir. Özellikle bölgenin sahip olduğu petrol ve doğal gaz gibi stratejik kaynakların rezerv miktarları, dünya sıralamalarında kendine üst sıralarda yer bulmaktadır. Bundan dolayı bölgeye Sovyet sonrası dönemde başlayan ilgi, günümüze kadar artarak devam etmiştir. Arap Baharı sonrası Orta Doğu coğrafyasında yaşanan istikrarsızlık, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz ve diğer yaşanan pek çok olay, bölgeyi “Enerji Güvenliği” kapsamında bölgesel ve küresel aktörler için önemli bir alternatif konumuna yükseltmektedir. Genel olarak bakıldığında gerek bugün gerekse ileri dönemler için Çin’in ağırlığı dikkat çekmektedir. Bölgenin genel yapısından kaynaklanan çeşitli durumlardan ötürü bölgenin sahip olduğu kaynaklar hem talep edenler için hem de bölge ülkeleri için önemli fırsatlar barındırmaktadır. Bu yönüyle bölgede kimi aktörler istikrarlı bir yapının kurulmasını isterken kimileri de bu durumu kendi çıkarları için istememektedir. Günümüzde mevcut enerji akışı kapasitesinin genişlemesi ve istikrarlı bir biçimde bu akışın sürdürülmesi için bölge ülkelerinin çeşitli gelişmeler kat etmesi gerekmektedir. Her şeyden önce politik olarak daha istikrarlı ve dışa açık hale gelmeleri gerekmektedir. Daha sonra ise bölgesel işbirliğine gidilmeli ve bunun oluşturacağı avantajlardan yararlanılmalıdır. Bölgenin kaynaklarını isteyen aktörlerin ise bu istekleri ancak yapacakları yatırımlarla bağlıdır.Keywords
Orta Asya, Enerji Meselesi, Enerji Rekabeti, Boru Hattı Projeleri

Abstract

As a result of the studies conducted in Central Asian countries, it is seen that the region has an important position in the world in terms of various resources. Particularly, the reserve amounts of strategic resources such as oil and natural gas in the region are high in the world rankings. Therefore, the interest that started in the region in the post-Soviet era has continued to increase until today. The instability in the Middle East geography after the Arab Spring, the crisis between Russia and Ukraine, and many other events make the region an important alternative for regional and global actors in terms of “Energy Security”. In general, China's dominant position in the region attracts attention both for today and for later periods. Due to the various situations arising from the general structure of the region, the resources of the region have important opportunities both for the demanders and the countries of the region. In this respect, some actors in the region want a stable structure to be established, while others do not want this situation for their own benefit. Today, the countries of the region need to make various developments in order to expand the energy flow capacity and to maintain this flow steadily. First of all, they need to be politically more stable and open to the outside. Then, regional cooperation should be made and the advantages created by this should be used. Actors who want the resources of the region can only reach their desires with the investments they will make.Keywords
Central Asia, Energy Issue, Energy Competition, Pipeline Projects

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri