Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SOSYAL İZOLASYON DÖNEMİNDE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN E-ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÇAYCUMA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(THE ANALYSIS ON E-LEARNING READINESS LEVELS OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS DURING COVID-19 SOCIAL ISOLATION PERIOD: A CASE STUDY ON ÇAYCUMA VOCATIONAL SCHOOL )

Author : Burcu TÜRKMEN   - Yasemin AŞCI - Esra Uğur ZOR  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 690-700
43    38


Summary

2020 yılının başlarında ortaya çıkan COVID-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına almış ve hala etkisini sürdürmektedir. Bilindiği üzere, bu etkinin başta sağlık sektöründen siyaset ve askeri alanlara, ticaretten ekonomik gelişmelere, turizmden eğitime pek çok alanda yoğun bir şekilde hissedildiği görülmektedir. Bu araştırma kapsamında, COVID-19 salgınının ardından tüm dünyada ve özellikle Türkiye’de uygulanması önemli bir ihtiyaç olan sosyal izolasyon döneminin eğitim alanındaki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın sınırlılığını belirlemek amacıyla, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programında öğrenimine devam eden 1. ve 2. sınıf öğrencileriyle bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan anket daha önce geliştirilen bir ölçeğin sorularına bağlı kalınarak yapılmıştır. Araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin COVID-19 sosyal izolasyon döneminde e-öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmanın literatür taraması özellikle teknoloji, uzaktan eğitim ve e-öğrenmeyle bağlantılı 21. yüzyıl öğrenme modelleri temel alınarak yürütülmüştür. Araştırma yöntemi olarak nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması yapılmıştır. Anket soruları 6 farklı yönden öğrencilerin e-öğrenmeye hazırbulunuşluklarını ölçmeyi hedeflemektedir. Bunlar, Bilgisayar Öz-Yeterliği, İnternet Öz-Yeterliği, Çevrimiçi İletişim Öz-Yeterliği, Kendi Kendine Öğrenme, Öğrenen Kontrolü ve E-öğrenmeye Yönelik Motivasyon şeklinde sıralanmaktadır. Yürütülen anketten elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiş ve sonuçları betimleyici analiz yöntemiyle aktarılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin bahse konu başlıklar altında yer alan maddeleri genel olarak yüksek düzeyde sağladıkları görülmüştür.Keywords
E-öğrenme, E-öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Mesleki Eğitim, Sosyal İzolasyon, COVID-19

Abstract

The COVID-19 pandemia, emerged in the beginning of 2020, has influenced the whole world and still continues its impact. As it is known, it is seen that this effect is felt intensely in many fields, from health sector to the politics and military fields, from trade to economic developments, and from tourism to education. In this research, the effect of social isolation period, application of which is a fundamental need in education field all over the world, especially in Turkey has been analysed. In order to determine the limitation of the research, a survey study was carried out with 1st and 2nd grade students who continue their education in Zonguldak Bülent Ecevit University Çaycuma Vocational School Applied English and Translation Program. The questionnaire was conducted based on the questions of a previously developed scale. The aim of the study is to examine the levels of readiness of e-learning of vocational high school students during the COVID-19 social isolation period. The literature review of the research was carried out especially on the basis of 21st century learning models related to technology, distance education and e-learning. As a research method, a questionnaire was applied from quantitative research methods. The questionnaire aims to measure students' readiness to e-learning in 6 different ways. These are Computer Self-Efficacy, Internet Self-Efficacy, Online Communication Self-Efficacy, Self-Learning, Learner Control, and Motivation for E-learning. The data obtained from the questionnaire has been evaluated in the SPSS program and the results have been analysed by descriptive analysis method. As a result of the research, it is seen that the students provided the items under the mentioned topics at a high level in general.Keywords
E-learning, E-learning Readiness, Vocational Education, Social Isolation, COVID-19

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri