Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


METAFORİK ÇERÇEVELEMENİN ETKİSİ: EROİN METAFORLARININ BİLİŞSEL İŞLEMLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
(THE IMPACT OF METAPHORICAL FRAMING: A STUDY ON COGNITIVE PROCESSING OF HEROIN METAPHORS )

Author : Gökçen HASTÜRKOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 102-110
34    22


Summary

Bu çalışmanın amacı Canan Tan’ın Eroinle Dans adlı romanında bulunan eroine ilişkin kavramsal metaforların işlevlerini belirlemek ve bu tür metaforların insanların düşüncelerini şekillendirip şekillendirmediğini ve eroin bağımlılığı yönünde farklı davranış şekillerine ve eğilimlere yol açıp açmadığını göstermektir. Bu amaç doğrultusunda, bu çalışmaya 40 kişilik bir katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların yarısından kontrol grubu olarak eroine ilişkin çağrışımları yazmaları istenmiştir. Deney grubu ise romanı okumadan önce ve romanı okuduktan sonra eroine ilişkin çağrışımları yazmışlardır. Ayrıca deney grubundan romanı okuduktan sonra eroin hakkındaki tutumlarını ve düşüncelerini belirtmeleri istenmiştir. Sonuçlar, romanı okumadan önce eroine ilişkin kavramlaşmaların çoğunlukla olumsuz olduğunu, ancak romandaki pozitif kavramsal metaforlara maruz kalındıktan sonra pozitif çağrışımların gözlemlendiğini göstermiştir. Eroine ilişkin tutum ve davranışlara ilişkin kısımda ise katılımcıların yazarın eroin betimlemelerinden etkilendikleri ve olumsuz görüşlerinin azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu bulgular yazarların belirli kavramları betimleme şekillerinin okuyucuların bu kavramlara ilişkin tutumlarını etkilediğini ve metaforik çerçevelemenin bireylerin sosyal konulara dair düşüncelerini etkileme gücü olduğunu vurgulamaktadır.Keywords
Conceptual Metaphors, Heroin, Conceptualization of Heroin, Persuasion, Metaphorical Framing

Abstract

The purpose of this study is to define the functions of conceptual metaphors for heroin in Canan Tan’s Eroinle Dans (2009) [Dance With Heroin] and demonstrate whether such metaphors can shape people’s thought and give rise to attitudes and patterns of behavior in terms of heroin addiction. In order to do so, forty participants were included in this study, half of which were designed as the control group and were asked to list associations with heroin in a neutral context; whereas the experimental group was presented with the same task, but before and after reading the novel. The latter group was also asked to report on their attitudes toward heroin after reading Eroinle Dans. The results revealed that the conceptualizations for heroin were overwhelmingly negative when probed in isolation; however, positive associations were observed after being exposed to positive conceptual metaphors. The answers for the question gauging the attitudes toward heroin also demonstrated that the participants were affected by the author’s description of heroin making them think less critically as regards heroin use. These findings suggest that writers’ way of defining certain concepts can affect their readers’ attitudes towards these concepts, and metaphorical framings have the power to influence individuals’ views on social issues.Keywords
Conceptual Metaphors, Heroin, Conceptualization of Heroin, Persuasion, Metaphorical Framing

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri