Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NİN İDARİ TARİHİ (1920-2012)
(ADMINISTRATIVE HISTORY OF THE EASTERN BLACK SEA REGION (1920-2012) )

Author : Engin Çağdaş BULUT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) History-Political Sciences-Geography
Page : 193-206
31    27


Summary

Osmanlı Devletinden kalan idari teşkilatın üzerinde Cumhuriyetin ilanından sonra köklü değişiklikler olmuştur. Eski vilayet sisteminin değiştirilmesi esnasında Doğu Karadeniz Bölgesinde de birçok değişiklik yaşanmıştır. Yeni vilayet sistemi bölgeyi parçalara ayırıyor ve her parçayı bağımsız hale getiriyordu. Böylece Trabzon merkezli büyük bir idari birim yerine, altı adet küçük çapta vilayet kuruldu. Bu taksimat planlandığı kadar kolay değildi. Altı idari birimden her biri vilayet olma sürecinde kendine has etkenlere sahipti. Bölgedeki idari değişikliklerin nedenleri dikkate alındığında da bu farklılıklar beş ana faktör üzerinde yoğunlaşmıştır: coğrafya, ulaşım, iktisat, nüfus, güvenlik. Cumhuriyet döneminde giderek küçülen vilayet sınırları, kendi içlerinde artan ilçe ve nahiye sayılarıyla birlikte bölünmeye devam etmiştir. Örneğin yüzölçümüne göre 68. sırada yer alan Trabzon, sahip olduğu 18 ilçe sayısıyla 11. sıradadır. Bu durumun nedeni bahsi geçen beş faktörle birebir ilişkilidir. 1920 yılında başlayan değişiklikler,  2012 yılında Trabzon’un büyükşehir olmasına kadar incelenmiştir. Trabzon, Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane illerini içeren bu çalışma, gerek il gerekse ilçe ve nahiye bazında idari taksimattaki değişim sürecini irdeleyerek, etkili olan faktörleri ortaya koymak üzere yapılmıştır.Keywords
Doğu Karadeniz Bölgesi, İdari taksimat, İdari tarih, Vilayet, Kaza

Abstract

Radical changes occurred on the administrative organization remaining from the Ottoman State after the declaration of the Republic. During the replacement of the old provincial system, many changes occurred in the Eastern Black Sea Region.The new provincial system divided the region into pieces and made each piece independent. Thus, six small-scale provinces were established instead of a large Trabzon-based administrative unit. This division was not as easy as planned. Each of the six administrative units had unique factors in the process of becoming a province. Considering the causes of administrative changes in the region, these differences are concentrated on five main factors: geography, transportation, economics, population, security. The borders of the province, which gradually became smaller during the Republic period, continued to be divided along with the number of districts and sub-districts. For example, Trabzon, which is 68th in terms of surface area, is 11th with 18 districts. The changes that started in 1920 were examined until Trabzon became metropolitan in 2012. This study, which includes the provinces of Trabzon, Rize, Artvin, Giresun and Gümüşhane, was carried out to examine the effective factors by examining the process of change in administrative division on both provincial and district and sub-district levels.Keywords
Eastern Black Sea Region, Administrative division, Administrative history, Province, District

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri