Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ SORUNLARI, MESLEKİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE BEKLENTİLERİ
(PROBLEMS, PROFESSIONAL SATISFACTION LEVELS AND EXPECTATIONS OF ACCOUNTING BUSINESS MEMBERS IN TURKEY )

Author : Neşegül PARLAK    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 858-870
62    84


Summary

Dijital dönüşüm ve küreselleşme ile yaşanan hızlı değişim ve gelişim ülkelerin ekonomik sistemlerini etkilemekte ve bu sistemin içerisinde önemli bir yere sahip olan muhasebe mesleğinin de bu gelişime paralel olarak kendini güncellemesini zorunlu kılmaktadır. Dinamik bir yapıya sahip olan muhasebe mesleği aktif bir şekilde zamana, ihtiyaca göre sürekli ve görülür bir şekilde değişim ve yenilenme faaliyeti içerisindedir. Bu süreçte muhasebe meslek mensuplarının mesleki faaliyetlerin işleyişi ile ilgili birçok sorunla karşılaşması muhtemeldir. Bu araştırmada, Türkiye’de faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının sorunları, mesleki memnuniyet düzeyleri ve beklentilerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla, Türkiye genelinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarına yönelik web ortamında anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Elde edilen 406 adet anket değerlemeye alınmış ve SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, mevzuatın sık sık değişmesi ve takip edilmesinin zor olması ve bazı meslek mensuplarının ucuza defter tutmaları en fazla sorunun yaşandığı ifadeler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, ankete katılan meslek mensuplarının büyük çoğunluğu mesleğinden memnun olduklarını ifade etmiş ve mesleğe giriş konusunda yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.Keywords
Muhasebe Mesleği, Muhasebe Meslek Mensubu, Muhasebe Meslek Mensubu Sorunları

Abstract

The rapid change and development experienced by digital transformation and globalization affects the economic systems of countries and obliges the accounting profession, which has an important place in this system, to update itself in parallel with this development.The accounting profession, which has a dynamic structure, is actively engaged in a continuous and visible change and renewal activity according to time and need.In this process, accounting professionals are likely to encounter many problems related to the functioning of professional activities. In this research, it is aimed to determine the problems, professional satisfaction levels and expectations of the accounting professionals operating in Turkey.For this purpose,survey in web environment was prepared and implemented for accounting profession members operating throughout Turkey.The obtained 406 surveys were evaluated and analyzed using the SPSS program.According to the results of the study, changes in legislation frequently and difficult to follow, and the fact that some professionals keep books cheaply, were determined as the most problematic statements.Furthermore, the majority of the surveyed professionals expressed their satisfaction with their profession and stated that a new regulation should be made regarding entry into the professionKeywords
Accounting Profession, Accounting Profession Member, Accounting Profession Member's Problems

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri