Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER STRESLERİNİN PSİKOLOJİK İYİ OLUŞLARI ÜZERİNDEKİ YORDAYICI ROLÜ
(THE PREDICTING ROLE OF CAREER STRESS ON THE PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE STUDENTS OF VOCATİONAL SCHOOL OF JUSTICE )

Author : Faruk Caner YAM    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Education
Page : 710-721
35    32


Summary

Bu araştırmada adalet meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer stres düzeylerinin, psikolojik iyi oluş düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu araştırmada, öğrencilerin kariyer stresi ve psikolojik iyi oluş puanlarının cinsiyet, okudukları bölümü isteyerek seçip seçmeme durumlarına ve iş bulmaya yönelik umut düzeylerine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ege Bölgesi’nde bir ilde bulunan Adalet Meslek Yüksekokulu’ndaki 148 kadın ve 76 erkek olmak üzere 224 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kariyer Stres Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada okudukları bölümü istemeyerek seçen öğrencilerin kariyer stres düzeylerinin isteyerek seçen öğrencilerden daha yüksek olduğu ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin ise daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca mezuniyet sonrasında iş bulmaya yönelik umudu fazla olan öğrencilerin, iş bulmaya yönelik umudu az olan öğrencilere göre kariyer streslerinin düşük ve psikolojik iyi oluş düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Son olarak, araştırmada kariyer stresinin psikolojik iyi oluşu negatif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Meslek Yüksekokulu Öğrencisi, Kariyer Stresi, Psikolojik İyi Oluş, Umut

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the predictive role of career stress levels of the students of the vocational high school of justice on their psychological well-being levels. At the same time, in this study, it was investigated whether the students' career stress and psychological well-being scores differ significantly according to their gender, their unwillingness to choose the department they read and their level of hope for finding a job. The study group of the research consists of 224 university students, including 148 women and 76 men in the Vocational School of Justice in a province in the Aegean Region. Career Stress Scale and Psychological Well-Being Scale were used as data collection tools. In the study, the career stress levels of students who unwillingly chose the department they read were found to be higher than those who voluntarily chose and psychological well-being levels were lower. In addition, it was found that students with high hope for finding a job after graduation had lower career stresses and also higher levels of psychological well-being than those who had little hope for finding a job. Finally, it was concluded in the research that career stress significantly predicted psychological well-being in a negative way.Keywords
Career Stress, Career Uncertainty, Hope, Psychological Well-Being, Vocational School Student

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri