Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAŞELİ PLATOSU’NDA MİTİK HAYVANLAR: KOÇMAR, SİNKURT VE SIRTINKILIÇ
(MYTHIC ANIMALS IN TAŞELİ PLATO: KOÇMAR, SİNKURT AND SIRTINKILIÇ )

Author : MEHMET ALPTEKİN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 22-28
36    57


Summary

Taşeli Platosu; batıda Akseki (Antalya), doğuda ise Mut-Silifke (Mersin) arasında doğu batı doğrultusunda uzanan kuzeyi Toroslarla, güneyi Akdeniz ile çevrili coğrafi sahadır. Taşlık bir coğrafi yapıya sahip olan platoda yaygın bitki örtüsü fundalık ve makidir. Bölge, tarihi süreç içerisinde Asur, Pers, Roma, Sasani, Bizans; XI ve XII. yüzyıldan itibaren de Türklerin hâkimiyetine geçmiştir. Taşeli Platosu, coğrafi ve iklim özelliklerinden dolayı geçimini küçükbaş hayvancılıkla devam ettiren Türk boylarının ilgisini çekmiş ve boylardan bazıları bu bölgeyi kendilerine yurt edinmiştir. Bu Türk boyları, bir taraftan Orta Asya’dan getirdikleri geleneksel inanç sistemlerini muhafaza ederlerken diğer taraftan da karşılaştıkları bu yeni yerdeki kültürel değerleri benimsemişler ve bunların neticesinde çok zengin bir kültürel birikime sahip olmuşlardır. Bu çalışmada Taşeli Platosu’nda yaşayan halkın kültürel değerleri içerisinde mitik özellikler çevresinde şekillendirdikleri koçmar, sinkurt ve sırtınkılıç üzerinde durulmuştur. Çalışmadaki veriler, görüşme yöntemi ve doküman incelemesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler kültür analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu sayede, kültürel erozyona rağmen mitik özellikleri korumaya devam eden hayvanların önemine de dikkat çekilmeye çalışılmıştır.Keywords
Taşeli Platosu, Mitoloji, Koçmar, Sinkurt, Sırtınkılıç

Abstract

Taşeli Plateau; it is a geographical area surrounded by Akseki (Antalya) in the west, Mut-Silifke (Mersin) in the east and the Toros north in the east-west direction and the south in the Mediterranean. In the plateau, which has a stony geographical structure, the widespread vegetation is shrub and scrub. The region, in the historical process, Assyrian, Persian, Roman, Sassanid, Byzantine; XI and XII. it has been under the domination of Turks. The Taşeli Plateau has attracted the attention of the Turkish tribes, who continue their livelihood with ovine livestock due to their geographical and climatic features, and some of them have received this region as their homeland. While these Turkish tribes preserved the traditional belief systems they brought from Central Asia on the one hand, they also adopted the cultural values in this new place they encountered and on the other hand they had a very rich cultural accumulation. In this study, the people who live in the Taşeli Plateau are emphasized on the koçmar, sinkurt, and the sırtınkılıç, which they attribute to mythical features within their cultural values. The data in the study were obtained through interview method and document review. The data obtained were analyzed by culture analysis method. In this way, it was tried to draw attention to the importance of animals that continue to maintain their mythical characteristics despite cultural erosion.Keywords
Taşeli Plateau, Mythology, Koçmar, Sinkurt, Sırtınkılıç

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri