Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÂD SURESİ BAĞLAMINDA MÂTÜRÎDÎ’NİN KELAMÎ GÖRÜŞLERİ
(The Kalami views of Maturid in the context of Surah Sad. )

Author : Mehmet TÖZLUYURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 1014-1024
26    32


Summary

Yüce Allah insanlarla olan iletişimini yaratma ve vahiy yoluyla gerçekleştirmektedir. Allah, insanlığa son kez Hz. Peygamber’e gönderdiği vahiyle seslenmiştir. Kaynağı ilahî olan vahiyle ilgili olarak gerek sure bazında gerekse Kur’an’ın tümünde bir uyumsuzluktan söz etmek mümkün değildir. İnananlar, Hz. Peygamber sonrasında vahyi anlama yolunda büyük çabalar göstermişlerdir. Bu uğurdaki araştırmalar Müslümanlar tarafından kıyamete kadar da sürdürülecektir. Kur’an’ı baştan sona te’vil edenlerden biri de Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed el-Mâtürîdî’dir (ö. 333/944). Onun en büyük özelliği, ayet ve sureleri öğrencileriyle yaptığı Kur’an derslerinde onların da görüşlerine yer vererek daha çok kelamî açıdan yorumlamasıdır. Bu itibarla Mâtürîdî’nin itikadî konulardaki düşüncesinin ipuçlarını anlayabilmek için onun herhangi bir sureyi te’vil etmesine bakmak yeterli olacaktır. Bu makalede onun, hemen hemen her surede değinmekle birlikte Sâd suresi bağlamında bilgi, ulûhiyet ve nübüvvet gibi konulardaki kelamî düşüncesi ortaya koymaya çalışacağız.Keywords
Mâtürîdî, Sure, Bilgi, Ulûhiyet, Nübüvvet

Abstract

Almighty Allah carries out his communication with people through creation and revelation. Allah addressed humanity for the last time with the revelation he sent to the Prophet. It is not possible to speak of a discrepancy in the whole of the Qur'an or in the surah in relation to the divine revelation, whose source is divine. Believers have made great efforts to understand the revelation after the Prophet. The investigations for this purpose will be carried out by Muslims until the day of resurrection. One of those who has taught the Qur'an from the beginning to the end is Abu Mansur Muhammad b. Muhammad al-Maturidi. His greatest feature is his interpretation of the verses and surahs in the Qur'an with his students by giving their opinions in more kalamic terms. Therefore, to understand the clues of Maturidi's thought in matters of belief, it would be enough to look at any Surah. In this article, we will try to put forth the thought of Kalami in the context of Surah Sad on issues such as knowledge, uluhiyat and Nubuwwat, although we will mention it in almost every Surah.Keywords
Keywords: Maturid, Surah, Knowledge, Ulûhiyet, Prophethood

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri