Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUNTECEBUDDÎN El-HEMEDÂNÎ’NİN el-FERÎD fî İ’RÂBİ’L-KUR’ÂNİ’L-MECÎD ADLI ESRİNİNİN MUHTEVASI VE DİLBİLİMSEL KONULARI AÇIKLAMA METODU
(THE CONTENT OF AL-MUNTACABUDDÎN AL-HAMADÂNİ’S EL-FERÎD Fİ İ’RÂBİ'L-QURAN’IL MACÎD AND HIS DESCRIPTION METHOD OF LINGUISTIC ISSUES )

Author : Mahsum TAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 155-171
22    24


Summary

Muntecebuddîn el-Hemedânî (ö. 643/1245) hicri VII. Asırda Şam bölgesinde yaşayan ve Arap dili alanında adından söz ettiren dilcilerden birisidir el-Hemedânî uzun yıllar sarf ve nahiv başta olmak üzere dil ilimlerinde talebe yetiştirmiş, bunun yanında Dımaşk’taki et-Türbebetü’z-Zencîliyye adlı medresede uzun süre kıraat hocalığı da yapmıştır. Geride birçok eser bırakan el-Hemedânî’nin eserleri arasında en meşhur ve en hacimli olanı el-Ferîd fî İ’râbi’l-Kur’âni’l-Mecîd adlı eseridir. Kur’ân-ı Kerîm ayetlerini lügat, nahiv ve sarf açısından açıklayan ve bu ilimlere dair oldukça geniş bilgiler ihtiva eden bu eser aynı zamanda müfessirlerin, kurrâ’ ve nahivcilerin eserlerindeki görüşlerinin bir özeti mahiyetindedir. Bu makalede el-Ferid’in muhtevası ve müellifin dilbilimsel konuları açıklama metodu ele alınmıştır. Eserin muhtevası, nahiv, sarf, kıraat, lügat, ve lehçeler başlıkları altında verilmiş, metodu ise sekiz başlık altından izah edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Kur’ân, İ’râb, Kıraat, Muntecebuddîn el-Hemedânî, el-Ferîd

Abstract

Muntecebuddîn al-Hemedânî (d. 643/1245) is one of the linguists who live in hijri VII. Century in the Damascus region and made a name in the field of Arabic language. He has trained students for many years in language sciences especially in Arabic morphology and syntax. In addition, she taught classes for a long time in the madrasah named at-Turbubutu’z-Zencîliyya in Dımaşk. al-Hemedânî left many works behind. His most famous and most voluminous work is the work named al-Farîd fî İ’râbi’l-Kur’âni'l-Macîd. al-Farîd explain verses of the Quran in terms of glossary, syntax and morphology and contains quite extensive information about these sciences. This work is also lik a summary of the views of commentators, Qurrah and Arab grammarians. In this article, the content of al-Ferid and the method of explaining linguistic issues of the author are discussed. The content of the work is given under the titles of syntax, morphology, qıraat, vocabulary and dialects, and its method is explained under eight titles.Keywords
Qur’an, İ’râb, Qiraat, Muntecebuddîn el-Hemedânî, al-Farîd

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri