Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARİYER KAYGISI VE İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK İLİŞKİSİ: LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(RELATIONSHIP BETWEEN CAREER ANXIETY AND OPTIMISM-PESSIMISM: AN INVESTIGATION ON HIGH SCHOOL STUDENTS )

Author : Özlem ÇAKIR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 763-771
57    84


Summary

Geleceklerini şekillendirme aşamasında kariyer seçenekleriyle karşı karşıya olan lise öğrencilerinin çalışma yaşamında dair algıları da bu süreçte gelişmeye başlamaktadır. Geleceğe ilişkin iyimser ve kötümserlik düzeyleri ile kariyer kaygıları bulundukları dönem itibariyle sıklıkla dile getirdikleri konuların başında gelmektedir. Bu araştırmanın amacı, gençlerin meslek ve kariyer seçimlerinde yaşadıkları kaygı düzeyinin, iyimserlik kötümserlik düzeyinin tespiti ve bu değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma yöntemi surveydir. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, 5’li Likert yanıtına uygun 31 ifadeden, 4 demografik sorudan ve bir açık uçlu sorudan oluşturulmuştur. İlk ölçek, Gündüz ve Yılmaz (2016) tarafından geliştirilen “Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek”; diğer ölçek ise Çalışkan ve Uzunkol (2018) tarafından 11-16 yaş arası bireyler için geliştirilen “Ergenlerde İyimserlik-Kötümserlik Ölçeği”dir. Nitelikli bir devlet lisesinde yapılan araştırmada Örneklem sayısı 330’dur. Bulgular iyimserlik arttıkça meslek seçimine ilişki kaygı düzeyi düştüğünü, kötümserlik arttıkça ise meslek seçimi kaygısının yükseldiğini göstermiştir.Keywords
Kariyer Kaygısı, İyimserlik-Kötümserlik Algısı, Lise Öğrencileri

Abstract

The perception of the working life of the high school students who are faced with the career options at the stage of shaping their future begin to develop at this process. Their future optimism and pessimism levels and career concerns are leading topics which they often express at the period which they are in. With this research, it was aimed to determine the anxiety, optimism, and pessimism levels of young people in their profession and career choices and to determine the relationship between these variables. The data collection tool used in the study is composed of 31 expressions suitable for the 5-point Likert response. The first scale is “Scale for Determining Career Concerns”, the other scale is “Optimism-Pessimism Scale in Adolescents”. The number of samples is 330. Findings suggested that the level of anxiety related to the choice of profession decreases as optimism increases, and the anxiety of choice of profession increases as pessimism increases.Keywords
Career Anxiety, Optimism-Pessimism Perception, High School Students

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri