Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ONTOLOJİK EDEBİYAT KURAMI ve FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA’NIN “ÇAĞLARDA” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR TAHLİL DENEMESİ
(ONTOLOGICAL LITERARY THEORY AND AN ANALYSIS ON A POEM “ÇAĞLARDA” BY FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA )

Author : Memet ABUKAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Language-Literature
Page : 5-21
55    67


Summary

Yazınsal metinleri daha iyi anlayabilmek onun anlam katmanlarının ne olduğuna dair çözümlemeleri zorunlu kılmış ve bu durum birçok kuramın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ontolojik edebiyat kuramı da edebi metinlerin incelenebilmesi adına sanat sosyolojisinin edebiyata bir uyarlaması olarak tanımlanmıştır. Roman İngarden ve Nicolai Hartmann tarafından sistemleştirilen bu yaklaşıma göre edebi metinler, fiziksel ve anlamsal açıdan tabakalara ayrılarak metnin ontik yapısı olan ses, semantik, nesne- obje, karakter ve alın yazısı başlıkları adı altında incelenirler. Böylece bir edebi metnin sadece ön yapısı dediğimiz yüzeysel yapısı değil, aynı zamanda arka yapısı yani derin yapısı da analiz edilip onun göndermeleri, çağrışımları gibi birçok hususu etraflıca ele alınıp yorumlanabilir. Okurun edebi metinde anlamlandıramadığı ya da öngöremediği hususlar, bu yaklaşımla ele alınan incelemelerde, açıklığa kavuşabilir ve böylece onun daha iyi anlaşılması sağlanabilir. Nitekim şiir gibi anlamsal örüntüleri yoğun metinlerin incelenmesinde bu ihtiyaç daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışmada ontolojik tahlil yöntemi ana hatlarıyla ele alınmış ve Türk şiirinin önemli yapı taşlarından biri olan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Çağlarda” adlı şiiri bu çerçevede incelenmiştir. Böylece bir bütün olarak şiirdeki her ayrıntının nelere tekabül ettiği ortaya konularak metnin anlamsal katmanlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.Keywords
Ontolojik Edebiyat Kuramı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Roman Ingarden, Nicolai Hartmann

Abstract

Better understanding of the literary texts has made the analysis of what their semantic strata are necessary and this led to the emergence of many theories. Ontological literary theory is defined as an adaptation of the sociology of art to literature in order to review literary texts. According to this approach systematized by Roman Ingarden and Nicolai Hartmann, literary texts are layered physically and semantically and reviewed under the heads of phonetics, semantics, object, character and predestination, which are the ontic structure of the text. In this way, not only the surface structure called initial structure of a literary text but also back structure namely the deeper structure is analyzed and many points including the allusions and connotations are thoroughly discussed and interpreted. The points that cannot be interpreted or predicted by the reader in a literary text can be clarified in the reviews done with this approach and thus the literary text can be better understood. Indeed, in the review of the texts with dense semantic patterns like poems, this need becomes more evident. In this study conducted accordingly, ontological analysis method is generally discussed and one of the important building stones of Turkish poetry, Fazıl Hüsnü Dağlarca’s poem “Çağlarda” is reviewed in this framework. Thereby, to what each detail refers in the poem is revealed as a whole and semantic strata of the text is attempted to be reached.Keywords
Ontological Literary Theory, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Roman Ingarden, Nicolai Hartmann

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri