Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BABANZÂDE AHMED NAİM’İN İLMÎ VE FELSEFÎ KİŞİLİĞİ ÜZERİNE
(ON THE SCIENTIFIC AND PHILOSOPHICAL PERSONALITY OF BABANZÂDE AHMED NAİM )

Author : Melek ÇETİNKAYA    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Sociology-Psychology-Philosophy
Page : 536-545
44    28


Summary

Babanzâde Ahmed Naim Osmanlı’nın son dönemi ve Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllar arasında yaşayan değerli ilim insanlarından birisidir. Tercümanlık, yazarlık, devlet memurluğu, Arapça öğretmenliği gibi pek çok vazifede bulunan düşünür bunların dışında yirmi üç sene boyunca Dârülfünun’da felsefe profesörlüğü yapmıştır. Profesörlük hayatı boyunca metafizik, mantık, ahlâk, hikmet, psikoloji, felsefe derslerine girmiş, bu alanlarla ilgili G. Fonsegrive, Paul Janet, Émile Picard, Élie Rabier gibi Fransız düşünürlerden kitap ve makale tercümeleri yapmıştır. Ayrıca Istılâhât-ı İlmiyye Encümeni, Telif ve Tercüme Odası’nda azalık yapmış ve bu kurumların çalışmalarında aktif rol oynamıştır. Düşünüre göre 19 ve 20. yıllarda Osmanlı’da felsefenin ilerleyememesinin ve felsefe kütüphanesinin zenginleşememesinin en önemli sebebi felsefe terminolojisinin henüz yerleşmemiş olmasıdır. Bu problemin çözümü için kurulan çeşitli kuruluşlarda vazife yapan Babanzâde, bireysel çalışmalar da yapmıştır. G. Fonsegrive’den yaptığı Mebâdî-i Felsefeden İlmü’n-Nefs adlı tercümeye iki bine yakın felsefe/psikoloji teriminin Modern Türkçe’deki karşılıklarını belirlemiştir. Telif ve tercüme eserlerinde Modern Türkçe’de felsefe terimlerinin henüz yerleşmemiş olması sorunuyla ilgili düşüncelerine yer veren Babanzâde; materyalizm, pozitivizm, rasyonalizm gibi fikir akımlarının görüşlerine çeşitli eleştiriler getirmiştir. Bu çalışmanın amacı Babanzâde’nin ilmî yönünü tanıtmak, felsefe terminolojisiyle ilgili çalışmalarını ve felsefî kişiliğini ortaya koymaktır.Keywords
Babanzâde, Felsefe ve İlim Terminolojisi, İlmî kişiliği, Felsefî Çalışmaları

Abstract

Babanzâde Ahmed Naim is one of the most preeminent scholars who lived during the last years of the Ottoman Empire and the first years of the Republic of Turkey. Babanzâde, a thinker who worked as a translator, writer, government officer, Arabic teacher, also was a professor of philosophy at Darülfünun. Throughout his time as a professor, he gave lectures on metaphysics, logic, morality, aphorism, psycology and philosophy, and he translated many articles and books on these subjects by French thinkers such as G. Fonsegrive, Paul Janet, Émile Picard, Élie Rabier. He also was a member of Istılahat-ı İlmiyye Encümeni, and Telif ve Tercüme and played an important role in these chembers’ activities. According to the thinker, the most important reason why philosophy did not take foot in the Ottoman Empire in 19th and 20th centuries and philosophical publications fell short is the fact that philosophical terminology was not consolidated. Babanzâde, who has served in various commitees established for the solution of this problem, also produced some other work on his own. He found Turkish equivelants to near two thousand philosophy/psychology terms in his translation of Mebâdî-i Felsefeden İlmü’n-Nefs from G. Fonsegrive. Bâbanzade, who expressed his views in his translations and publications on the fact that modern Turkish lacked philosophical terms, criticized views emerging from several movements such as materialism, positivism, rationalism. The aim of this study is to introduce the scientific aspect of Babanzâde, to reveal his studies and philosophical personality regarding the terminology of philosophy.Keywords
Babanzâde, Philosophy and Science Terminology, Scientific personality, Philosophical Studies

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri