Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE MÜZİK VE POLİTİKA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YAPILMIŞ AKADEMİK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION TO ACADEMIC STUDIES EXECUTED ON MUSIC AND POLITICS RELATIONSHIP IN TURKEY WITH BIBLIOGRAPHICAL METHOD )

Author : Şevki Özer AKÇAY   - Cumhur SOLMACI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Art-Architectural-Archaelogy
Page : 337-348
34    27


Summary

Müzik ve Politika kavramlarının birbirinden ayrı anlamları olmasına ve farklı alanları temsil etmelerine rağmen, birbiriyle iç içe oldukları söylenebilir. Çağlar boyunca, birçok işleve sahip olan müzik, toplum ve toplumu yönetenler arasında bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır. Politika penceresinden bakıldığında müziğin toplumun ilgisini politik meselelere çekmek için kullanılmasının yanında, toplum tarafından da mevcut yöneticileri eleştirmek, protesto etmek ya da desteklemek için kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de müzik ve politika ilişkisi üzerine yapılmış akademik çalışmaların bibliyografik açıdan incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, Müzik ve Politika anahtar kelimeleri kullanılarak, Google Akademik ve TR Dizin’de yer alan Türkçe makaleler ile YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanındaki lisansüstü tezler taranmış, ulaşılan çalışmalar betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, müzik ve politika konusunu ele alan lisansüstü tez ve akademik makale biçiminde nitelikli çalışmaların sayısının çok az olduğu, özellikle 2000’li yıllarda bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandığı ancak son yıllarda bu konuyla ilgili yeterince çalışma yapılmadığı görülmüştür.Keywords
Müzik, Politika, Bibliyografya

Abstract

Although the concepts of Music and Politics have different meanings and represent different fields, it can be said that they are intertwined with each other. Throughout the ages, music, which has many functions, has been used as a communication tool between society and those who govern it. From the policy window, it is seen that music is not only used to attract the attention of the society to political issues, but it is also used by the community to criticize, protest or support existing managers. The aim of this study was investigating to academic studies executed on music and politics relationship in Turkey with the bibliographic method. For this purpose, by using the keywords of Music and Politics, Turkish articles in Google Academic and TR Index, and postgraduate theses in the YÖK National Thesis Center database were scanned, and the studies reached were analyzed using descriptive statistics methods using frequency and percentage analysis. As a result of the research, it has been observed that there are very few studies in the form of postgraduate thesis and academic articles dealing with music and politics, and studies have been started on this subject especially in 2000s, but there has not been enough studies on this subject in recent years.Keywords
Music, Politics, Bibliography

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri