Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN YENİ ANAHTARI: KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK
(THE NEW KEY OF SUSTAINABILITY OF BUSINESSES: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ETHICS )

Author : Sami KARACAN   - Necip AALPTEKİN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Business-Economics-Tourism-Social Work
Page : 804-811
80    167


Summary

İşletme paydaşlarının sadece ortaklardan değil; çalışanlar, tüketiciler, potansiyel yatırımcılar ve kredi kuruluşlarını da kapsadığı görüldükten sonra işletmelerin sadece karlarını artırmaya çalışarak faaliyet göstermeleri yetersiz kalmış, işletme sürdürülebilirliğini sağlaması daha önemli hale gelmiştir. İşletme sürdürülebilirliğini sağlamak için ise örgütlerin çevresiyle ilişkisi kilit roldedir, bu ilişkinin en iyi seviyeye ulaşması ancak işletmede etik davranışlar ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin benimsenmesiyle mümkün olacaktır. İşletmede etiğin sağlanmasıyla çalışanlar arası uyum arttırılmış olur bu ise çalışanlar arasında iş doyumunu arttırır, ayrıca gerçekleştirilen çeşitli sosyal sorumluluk etkinlikleriyle çevresine duyarlı ve toplum yararına faaliyet gösteren işletmelerin de piyasa değerinin artmasına olanak tanır. İçinde yaşadığı toplumun beklentilerini dikkate almayan işletmeler ise rekabet yeteneğini kaybedebilir. Artan iletişim olanakları ile birlikte toplum işletmelerin faaliyetlerini izleyip sadece kâr artışına yönelik faaliyet gösteren işletmeleri çeşitli yollarla baskılayacaktır. Ayrıca toplumda oluşan beklenti doğrultusunda yasal faaliyetler gerçekleşmektedir, bu beklenti doğrultusunda işletme içerisinde etik iklimi sağlamış ve toplum yararına faaliyet gösteren işletmeler olası yasal yaptırımlara karşı hazırlıklı olurlar.Keywords
İşletme Etiği, Sosyal Sorumluluk, İşletme Piyasa Değeri

Abstract

Business stakeholders are not just partners; after it has been observed that it covers employees, consumers, potential investors and credit institutions, it has been insufficient for businesses to operate only by increasing their profits, and it has become more important to ensure business sustainability. In order to ensure business sustainability, the relationship of organizations with their environment is key, and this relationship will reach the best level only by adopting ethical behavior and social responsibility activities.. By providing ethics in the enterprise, harmony among the employees is increased and so job satisfaction among the employees, and the market value of businesses that are sensitive to the environment and operate for the benefit of society increases with various social responsibility activities. Businesses that do not take into account the expectations of the society in which they live may lose their competitive edge. With the increased communication possibilities, the society will monitor the activities of businesses and suppress businesses operating only for profit increase in various ways. In addition, legal activities are carried out in line with the expectation in the society, in line with this expectation, businesses that provide an ethical climate within the enterprise and operate for the benefit of the society are prepared for possible legal sanctions.Keywords
Business Ethics, Social Responsibility, Business Market Value

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri