Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİNT KÖKENLİ DİNLERDE VAHİY ANLAYIŞI
(UNDERSTANDING OF REVELATION IN RELIGIONS OF INDIAN ORIGIN )

Author : Harun Dündar KARAHAN    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 952-959
29    27


Summary

Vahiy kavramına Tanrı inancına sahip bütün dinlerde yaratıcı insan ilişkisini ifade etmesi bakımından rastlanmaktadır. Vahiy her dinde farklı anlamlarla ifade edilse bile Tanrı’nın insanla iletişim kurması, dünyaya ve ahirete ait prensipler koyması bakımında dinlerin ortak fenomenidir. Bu çalışmamızda vahiy kavramının Hint alt kıtasında en çok müntesibi bulunan dinlerdeki karşılığı üzerine durulacaktır. Vahiy dinlerde Tanrı, Kutsal Kitap, peygamber ve ahiret inancı bağlamında önemli kavramlardan bir tanesidir. Bu sebeple bir dinin vahiy anlayışını anlamadan o dinin diğer inançlarını anlamak mümkün değildir. Her ne kadar Hint alt kıtasında çıkan dinler birbirlerinden etkilenmiş olsalar da, vahiy konusunda aralarında bit takım benzerlikleri ve farkların olduğu dikkat çekmektedir. Biz de bu araştırmamızda Hint dinlerine ait fenomenlerin anlaşılmasında başat rol oynayan vahiy kavramını incelemeye çalıştık.Keywords
Dinler Tarihi, Hint Dinleri, Vahiy, Avatara

Abstract

The concept of Revelation is found in all religions that have faith in God in terms of expressing the relationship between the creator and the human. Revelation is a common phenomenon of religions in the way that God communicates with Man and sets principles for the world and the hereafter, even if it is expressed in different meanings in each religion. In this study, we will focus on the interpretation of the concept of Revelation in the most common religions in the Indian subcontinent. Revelation is one of the important concepts in religions in the context of belief in God, the Scrıpture, the prophet and the hereafter. For this reason, it is not possible to understand the other beliefs of a religion without understanding the understanding of Revelation. Although the religions of the Indian subcontinent have been influenced by each other on many issues related to religion, there are some similarities and differences between them on the subject of Revelation. In this research, we tried to examine the concept of Revelation, which plays a major role in understanding the phenomena of Indian religions.Keywords
History Of Religions, Indian Religions, Revelation, Avatara

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri