Türkçe English
Home  |  About   |  Writing and Publishing Policies  |  Editorial Board   | 

Quick Access


Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research became a member of Cross Reff since 2014 and started to assign DOI numbers to the articles. Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ZABTA YÖNELİK TENKİTLER İLE İLGİLİ İMAM MÜSLİM’İN DEĞERLENDİRMELERİ
(THE CONSIDERATIONS OF IMAM MUSLIM ABOUT CRITICISMS TO THE DHABT )

Author : Mustafa TAŞ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : (13/72) Theology
Page : 1000-1013
27    27


Summary

Zabt, rivayetin kabul edilebilmesi için râvide bulunması gereken vasıflardan adâlet ile birlikte yer alan bir özelliktir. Hadisleri aradan uzun zaman geçse bile işittiği şekilde ezberinde tutarak eksiksiz ve ziyâdesiz bir şekilde başkalarına rivayet etme yeteneği-ne zabt denilmektedir. Râvinin ta‘n edilmesiyle ilgili gaflet, kesretu’l-galat, suu’l-hıfz, vehm ve muhalefetu’s-sikât zabta yönelik kusurlardandır. Bu çalışmada İmam Müslim’in (ö. 261/875) özellikle el-Câmi‘u’s-sahîh’inin Mukaddime ile Kitâbu’t-Temyîz adlı eserlerinde bu tenkitlerle ilgili değerlendirmeleri araştırılmıştır. Ayrıca incelenmeye konu olan râvi ilgili yerlerde Buhârî (ö. 256/870) ve Müslim arasında mukayese edilmeye çalışılmıştır.Keywords
Hadis, İmam Müslim, Zabt, Tenkit, Değerlendirme

Abstract

Dhabt is the feature which is one of the qualification found in the narrator taking part with adalah can be accepted for narration. Dhabt means that the ability of Hadiths narration to the others by means of heard keeping in memorizing, complete and exact even though passes a long time. The unawareness concerned with the accusing of the narrator, kathrat al-ghalat (excessive number of mistakes), su'al-hifz (unreliable memory), wahm (acute uncertainty) and mukhalafat al-thiqat (contradicting with the highest authorities) are the defects for the dhabt. In this study is researched the considerations of Imam Muslim (d.261/875) concerning with that criticisms in his works especially which are named Al-Jami al-Sahih's Muqaddimah and Kitab al-Tamyiz. Also is tried to compare between Bukhari (d.256/870) and Muslim in the places related to narrator subject in review.Keywords
Hadith, Imam Muslim, Dhabt, Criticism, Consideration

Advanced Search


Announcements


Address : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telephone :+905076095206 Fax :
Email :dergi@sosyalarastirmalar.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri